Kalnu sprediķis

Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. 

Un Viņš sāka tos mācīt, sacīdams:

 “Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 

Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. 

Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. 

Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos. 

Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. 

Laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. 

Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. 

Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 

Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. 

Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums.

Mateja 5:1-12

 

Janvāris un februāris ir tāds ziemas atslābuma un nospiestības laiks. Tas ir laiks, kad mēs gaidām pavasari un ilgojamies pēc vasaras saules un siltuma.

Iespējams, ka arī garīgajā dzīvē kādiem no mums šis ir grūtāks, un pārbaudījumu laiks, kurā nākas piedzīvot savu vājumu, jo mēs krītam grēkā. Iespējams kādiem ir skumji, kādiem sāp sirds, kad sastrīdamies ar saviem tuvākajiem. Dzīves virpulis daudzus ierauj darbos, bērnu vajadzībās, pašu lietās, kad esam piemirsuši par Dievu. Varbūt šis ir laiks, kad ir grūti lūgt?

 

Mūsu Kungs, Jēzus Kristus savus vārdus saka tieši mums, un arī tad, kad ir grūti: 

Šajā pasaulē ir svētlaimīgi cilvēki. Svētlaimīgie ir starp mums.

Jēzus iesāk savu “Kalna runu” ar svētības vārdiem. Šie ir mierinājuma pilni vārdi, svētības apsolījums visiem tiem, kuri šajā pasaulē ir lieki, izstumti, nepieņemti, noniecināti, represēti Kristus dēļ.

Jēzus runā uz raižu māktajiem, uz nostrādinātiem, uz vergiem un uz zvejniekiem, uz amatniekiem un uz muitniekiem. Viņš vēlas, lai cilvēki apzinās, ka nevajag palikt nospiestībā, garīgajā tumsā, bezcerībā, nevajag samierināties ar neticību un savas dvēseles vientulību.

 

Bet Jēzus Kristus vēlas mūs vest vēl tālāk. Dievs ir sūtījis savu Dēlu pasaulē nevis tādēļ, lai iepriecinātu cilvēkus, nevis tādēļ, lai darītu laimīgus noskumušos, bet gan tādēļ, lai mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvību (Jņ.3:16). 

Tas nozīmē, ka šie Jēzus Kristus “Kalna runas” ievada vārdi ir daudz dziļāki ne kā pirmajā brīdī, kad mēs tos lasām, domājam.

 

Svētlaimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder Debesu Valstība

Pirmajā brīdī mēs to saprotam kā mierinājumu visiem tiem, kuriem trūkst veselā saprāta, kuri ir mentāli slimi. Tiešām, arī mentāli slimajiem Dievs ir žēlīgs un sniedz savu žēlastību. 

Taču Baznīcas garīgajā tradīcijā šos vārdus skaidro kā “pazemību” – savā garā neturēt sevi par lielāku par citiem. Tas ir pretstats vienam no 7 nāves grēkiem – lepnībai, kurā krita Lucifers un eņģeļi, kas kļuva par dēmoniem. Atgriešanās sākas ar pazemību.

 

Svētlaimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās

Būt apbēdinātam parasti liekas tāda neliela problēma – kad ir sasista ķīnas vāze, kad ir nozagts naudas maks, kad ir nokavēts vilciens. 

Teksts šeit runā par dvēseles skumjām, ko var tulkot arī kā “raudošie” – kad tu raudi, jo sirds ir pilna ar skumjām, kad esi aizgrābts. Baznīcas tradīcijā šo skaidro ar skumjām par saviem grēkiem – es bēdājos par saviem grēkiem, ar ko esmu apbēdinājis mīlošo Dievu.

Tomēr būt raudošam nav stāvoklis, kurā Kristus mums iesaka visu laiku pastāvīgi palikt, jo tas ir ceļš uz mierinājumu – Dievs mierinās to, kurš būs noskumis par saviem grēkiem. Bet mierinājuma stāvoklis dvēselei ir lielas laimes un piepildījuma izjūta.

 

Svētlaimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi

Lēnprātība ir īpašība, kas mūsdienās tiek maz ievērota un cienīta, tomēr Dievs to īpaši svētī un novērtē. Iespējams tādēļ, ka tā ir kā pretstats tai ātrsirdībai un nepiedošanai, kāda bija Kainam, kādēļ viņš nokāva savu brāli, Ābelu.

Varbūt mēs šeit varam lūkoties tālāk par vienkāršu zemes iegūšanu, jo šeit ir liels Dieva apsolījums. Jēzus šeit nedala zemes gabalus, kā reiz to darīja Krievijas imperators latviešu zemniekiem. Jēzus šeit runā par Zemes iemantošanu pēc Augšāmcelšanās – apsolījums par jauno Jeruzālemi, jauno pasauli – to iemantos tie, kuri būs tā cienīgi.

 

Svētlaimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem papilnam to dos.

Vai esat bijuši pa īstam izsalkuši un izslāpuši? Jēzus šeit runā par kaislīgu stāvokli ar ko cilvēks alkst pēc taisnības. Problēma ir tāda, ka šajā pasaulē nav taisnības. Pasaule un cilvēki nespēj nodrošināt pilnīgu taisnības ievērošanu. Ir tik daudz sarūgtināto, daudz vīlušos cilvēku.

Slāpes un izsalkums cilvēku dzen un liek meklēt taisnību, patiesību – tas ir sirds stāvoklis, kad cilvēkam sāp, kad nav piepildījuma,

bet, lai remdētu sirdi, taisnības meklētājam ir svarīgi pašam būt taisnīgam, pašam būt godīgam – tad Dievs dāvās remdējumu. 

 

Svētlaimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs

Pirmais kas nāk prātā ir tie cilvēki, kuri palīdz citiem, kuri apžēlojas par tiem, kuriem klājas grūti, nabagajiem – tie saņems žēlastību, tiem netrūks. Tā īpaši uzskatīja senie jūdi (Tobijas grāmatā) – Dievs nekad neatstāj to, kurš ir žēlsirdīgs.

Bet mēs varam uzskatīt, ka šeit ir līdzīga doma kā Tēvreizē: “piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem!” – Dievs pret mums attiecas tāpat, kā mēs pret citiem, pēc mūsu sirds mēra.

Ja tu vēlies, lai Dievs pret tevi būtu žēlsirdīgs, tad esi žēlsirdīgs pret tiem, kuri ir atkarīgi no tevis no tavas žēlsirdības.

 

Svētlaimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs

Manuprāt šie Kristus vārdi ir vieni no mīklainākajiem: Dievu redzēs… Jo cilvēks nespēj redzēt Dievu tiešā veidā, tikai vērot Dieva atspulgu vai saņemt atklāsmi, dzirdēt Dieva Vārdus.

Kristus mums atklāj, ka Dievu redzēt var ar sirdi, tam ir vajadzīga sirds – iekšēja pasaule.

Daudz liek domāt seno Baznīcas tēvu gudrība, ka cilvēka sirds ir kā spogulis. Ļoti svarīgi, lai šis spogulis būtu tīrs, jo tad tas pilda savu Dieva doto uzdevumu – atspoguļot Dievu.

 

Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem

Vai Jēzus šeit domāja ANO darbiniekus, kuri mēģina nest mieru Tuvajos Austrumos vai citās zemēs, kur ir karš? Ir labi samierināt karojošās puses, ir labi, ka ir kāds draugs, kurš rīkojas, lai nestu mieru savam draugam.

Tomēr Jēzus šeit domāja vairāk – tos, kuros dzīvo Dieva Miers, kuri Dieva žēlastību spēj pasniegt tiem, kuriem nav miera, kuri ir grēka un ļaunuma nomākti.

Dieva Dēls ir tas, kurš nes Mieru pasaulei. Mēs varam nest Viņa mieru tiem, kuri ir mums līdzās un kuriem Dieva miers ir ļoti nepieciešams. Caur to mēs kļūstam par Dieva bērniem – mazajiem brāļiem priekš Kristus.

 

Svētlaimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 

Svētlaimīgi jūs esat, ja jūs Manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums.

Jēzus mierina un iedrošina visus, kuri dažādos laikos tiek vajāti par to, ka iestājušies par taisnību, par labo, par labām vērtībām vai atklājuši patiesību – visos laikos ir bijuši netaisni valdnieki, kuriem nepatīk, ka patiesība tiek atklāta. Bet svarīgi, ka Kristus šeit runā par tādiem cilvēkiem, kuri cieš tādēļ, ka ir labi.

Viss labais nāk no Dieva, tādēļ ikviens labs cilvēks ir tuvs Dievam. Un tādēļ ikviens, kurš tiek vajāts tādēļ, ka mīl Dievu un tic Kristum un dara labu, - šāds cilvēks ir svētlaimīgs, viņš ir Dievam īpaši tuvs.

 

Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. 

Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums.

Agrāk mani šie Kristus vārdi nedaudz mulsināja – nav nekāda iemesla gavilēt, ja notiek šāda netaisnība. 

Jēzus runā par algu Debesīs – par to, ka šeit virs Zemes ir piedzīvota netaisnība Kristus dēļ. 

Būt Dieva tuvumā priekš cilvēka ir liela laime.

 

Jēzus vārdi par svētlaimīgajiem ir brīnumaini dziedinoši un stiprinoši vārdi

Tie liek skatīties nevis uz savām bēdām, vājumu, tumsu un savu postu, bet aicina meklēt gaismu, svētumu, patiesību, labestību, veido cerību un mīlestību.

Taču šo Jēzus vārdu pamatā un fonā stāv pamata atziņa, ka būt par svētlaimīgo nav vienkārši. Daudzi teiktu, ka tas ir neiespējami – Jēzus ir pacēlis nesasniedzamu laktiņu.

Bet Kalnu sprediķis mums atklāj to, ka svētlaimības pamats ir sirds atvērtība Dievam – es nevaru būt par Dieva cilvēku bez Dieva; es nevaru būt svēts bez Dieva; es nevaru būt laimīgs bez Dieva.

Dievs ir avots gan mīlestībai, gan svētlaimībai.

 

 

Lai Dievs ir jūsu spēka, prieka un gandarījuma devējs!

Dzintars Laugalis

 

 

 

 

News

2017-01-28 22:27
Isvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 5.februārī, pēc Dievkalpojuma. Iesvētes kurss mūsu draudzē...
2016-11-07 18:43
Eiropas jauniešu tikšanās   2016.gada 28.decembris – 2017.gada...
2016-11-04 20:28
Sestdien, 5.novembrī mūsu baznīcā atsāksies Meditācijas par Sv.Rakstiem Meditācijas atsāksies...
2016-10-28 19:30
No 6.novembra svētdienās 18:00 baznīcas mazajā zālē notiks nodarbības par veselīgu uzuturu un...
2016-09-16 19:52
25.septembrī, pēc Dievkalpojuma notiks Ikšķiles draudzes sapulce. Notiks draudzes padomes un...
Items: 1 - 5 of 270
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Sākot ar 5.februāri 

 pēc Svētdienas dievkalpojumiem, pl.12.00  Draudzes namā, Kalēju ielā 3

Esiet mīļi gaidīti!

 

DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze