Apslēptā manta, Dārgā pērle un Zvejas tīkls

Bībeles stunda Ikšķiles draudzē

2011.gada 5.oktobrī

Kas ir Debesu Valstība?

Daudzas  Jēzus līdzības sākas ar vārdiem „Debesu Valstība ir līdzīga…”. Ir kādas patiesības, ko tiešā izteiksmē nav iespējams atklāt (vai, pareizāk sakot, cilvēki nav spējīgi saprast). Kā jau iepriekšējā reizē runājām, ir vajadzīgas līdzības no cilvēku dzīves, lai atklātu garīgu realitāti. Jēzus izteiksmē „Debesu Valstība” un „Dieva Valstība” ir tuvi jēdzieni, kas izsaka dievišķu, garīgu realitāti. Jūdiem Dieva Valstība ir mesiānisks jēdziens, kas izsaka Dieva Svaidītā valdīšanu Dieva vārdā pār savu Israēlu. Taču Jēzus Kristus Dieva Valstību raksturoja, kā realitāti cilvēku vidū (iespējams, cilvēkos), tajos, kuri apvienoti un apvienojušies Dieva un Mesijas Vārdā. Dieva Valstība ir Dieva organizēta un uzturēta. Jēzus Kristus, Dieva Dēls sevī iemieso Dieva Valstības realitāti, jo Viņš ir šīs Valstības Kungs. Kad Viņš bija savu mācekļu vidū, tad Dieva Valstība bija kopā ar viņiem. Pēc Debesbraukšanas un Svētā Gara izliešanās Vasarsvētkos Dieva Valstība ir Baznīcā – Kristus mācekļu kopībā, kuri pielūdz un paklausa Trīsvienīgajam Dievam.

Vistiešāk kopā ir divas līdzības – par tīrumā atrasto apslēpto mantu un par dārgo pērli. Tās izsaka lielo vērtību, kāda ir Dieva Valstības realitātei. Trešā līdzība, par tīklu, kas tiek izvilkts ar labām un sliktām zivīm izsaka Debesu Valstības īpatnību, ka tajā kādu laiku kopā ir labie un sliktie cilvēki. Līdzīgi kā Jēzus agrārajās līdzībās (par sējēju un labo un slikto sēklu), trešā līdzība ir apokaliptiska. Kopā šīs līdzības izsaka pilnību – raksturo Dieva Valstības realitāti un gaidāmo garīgā laika cikla noslēgšanos (Kristus parūsiju).

Līdzība par tīrumā apslēpto mantu

Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu.

Mateja 13:44

Vispirmām kārtām Jēzus, pēc vairāku pētnieku (David Hill) domām nesaka, ka Valstība ir bagātības, bet Debesu Valstības situācija ir salīdzināma ar tīrumā apslēptām bagātībām. Tas izsaka kaut ko vairāk.

Palestīnā bija iespējams, ka zemē tiek aprakti kādas samērā turīgas ģimenes vērtības. Daudzie kari un Romas varas pārstāvju rīcība bieži spieda cilvēkiem nodrošināties. Līdzīgi cilvēki darīja arī Latvijā Pasaules karu laikos, aprokot zemē kādas vērtības, kad bija jādodas bēgļu gaitās. Tomēr, atrast bagātības laukā bija izdevība labi ja vienam no 1000 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka atradējam ļoti laimējas. Tādēļ atradējs ir ļoti priecīgs par atrasto bagātību.

Bībeles pētnieks un teologs Derretts piezīmē, ka saskaņā ar rabīniskajiem likumiem, ja laukstrādnieks atrod viņa apstrādātajā laukā kaut ko vērtīgu, viss, ko viņš atradis pieder šī lauka īpašniekam. Lai laukstrādnieks varētu iegūt atrastās bagātības likumīgā ceļā, viņam ir vispirms ir jākļūst par zemes gabala īpašnieku.

Tomēr šī līdzība nav par to, cik laukstrādnieks ir godīgs vai par rabīnisko likumu, ka mums tam ir jāpaklausa vai nē, bet šīs līdzības centrālā jēga ir par to, ka bagātības laukā ir vērtīgākas par jebkuriem upuriem, par visu. Laukstrādnieks pārdod visu, kas viņam bija, lai iegādātos tīrumu ar apslēpto mantu, un tas ir tā vērts.

Sv.Rakstu pētnieki atklāj 2 interesantas šīs līdzības interpretācijas:

 • Walvoord: apslēptā manta simbolizē Israēla tautu, bet vīrs, kurš pārdod visu, lai to iegūtu ir Jēzus Kristus, kurš atdeva savu dzīvību pie krusta (izpirka). Valvords apgalvo, ka pamatojoties uz Ps.135:4; Exodus 19:5 „Bet tagad, ja jūs uzklausīsit Manu balsi un turēsit Manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo Man pieder visa pasaule.”
  Israēls ir Dieva bagātība, Dieva īpašums, par ko Viņš maksā augstāko cenu. Taču šī interpretācija varētu tikt apstrīdēta caur loģiskiem argumentiem – vai Israēls patiešām ir tā vērts? No Dieva Mīlestības pozīcijām visa cilvēce ir vērta, lai Dieva Dēls atdotu savu dzīvību, bet vai viena daļa no cilvēces ir vērtīgāka par citu? Tomēr šī interpretācija ir interesanta.
 • J.D.Crossan: galvenais uzsvars līdzībā ir uz „visu”, kas tiek atdots, lai iegūtu bagātības. Šis teologs visu uzmanību saista pie viena vārda, uz ko būvē teoriju, ka Jēzus aicina atteikties no visa, lai iegūtu Dieva Valstību. Caur atteikšanos var iegūt bagātību Dievā. Taču šī līdzība nerunā tieši par atteikšanos no visa, bet par pārdošanu un par Debesu Valstības vērtību.

Tomēr, iespējams, ka īstais skaidrojums nav iepriekš minētajās interesantajās niansēs, bet tajā, ka cilvēks, saskaroties ar Dieva realitāti saprot, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, tik vērtīgs, ka ir vērts par to atdot visu.

Līdzība par dārgo pērli

Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.

Mateja 13:45-46

Būtībā līdzīga iepriekšējai līdzībai, uzsverot neatkārtojamību un vērtību Debesu Valstībai vai realitātei, ko iegūst cilvēks Dievā.

Sv.Rakstu interpretētāji pamatā šo līdzību skaidro, ka dārgā pērle ir Baznīca, kura ir Kristus īpašums, pirkts par augstāko cenu.

Dž.F.Volvurds salīdzina Baznīcas veidošanos ar pērles veidošanos pērlenē. Tā veidojas no pērlenē iekļuvuša smilšu grauda, kas kairina gliemenes maigos audus. Būtībā pērle ir pērļu gliemja ciešanu rezultāts. Tā arī Baznīca ir Kristus ciešanu rezultāts. Kristus cietis par cilvēku grēkiem, kuri ir apvienoti Baznīcā.

Kristus ir šis tirgotājs, kurš atrod un izpērk visus, kuri tic uz Viņu.

Cits skaidrojums saistīts ar Sal.pam.3:15, 8:11, Īj.28:18 „Jo gudrība ir labāka par pērlēm, un nekas no visa, ko varētu vēlēties, nevar līdzināties tai." Īstā pērle cilvēkam nemaz nav pērle, bet Dieva žēlastība, Viņa gudrība – Dieva Valstība cilvēku vidū. „Kas meklē, tas atrod…” Meklētājiem pēc augstākajām un apslēptajām vērtībām reiz izdosies atklāt patieso vērtību, kas ir vērtīgāka par visu citu.

Derrett: velk paralēles ar rabīnisko izteicienu – „kāds iegūst mūžīgo dzīvību pēc gadiem ilgiem centieniem un cīņām, bet kāds cits to atrod vienā stundā”. Līdzīgs kontrasts ir starp Saula (Pāvila) atgriešanos un starp etiopieša atgriešanos – viens bija visu līdzšinējo mūžu izglītots augsts teologs, cits pagāns, kurš meklē Dievu, vienam atgriešanās nozīmēja visas dzīves teoloģijas maiņu, bet otram stundu ilgas sarunas un izšķiršanās jautājums.

Šajā līdzībā arī varētu ieraudzīt individuālo ticības aspektu – Dievs, kurš atrod cilvēku. Kristus atrod savus mācekļus un aicina Viņam sekot, kā tirgonis, lietpratējs atrod vērtīgas pērles. Cilvēka dvēseles Viņam ir kā pērles.

Būtībā vienalga no kuras puses raugāmies uz to, kurš ir pircējs – Jēzus vai ticīgais cilvēks, jo līdzība apliecina augstāko vērtību, ko maksā esamība Dievā.

Interesants ir Sv.Hieronīma (Vulgātas tulkojuma vadītāja) skaidrojums, kas saistās ar minēto citātu no Salamana pam. un Ījaba grāmatām – dārgās pērles, ko meklē tirgotājs ir Likums un Pravieši (Sv.Rakstu atklāsme), bet pati dārgākā pērle ir mūsu Kunga Kristus iepazīšana, Viņa evaņģēlijs.

Līdzība par tīklu ar dažādām zivīm

Vēl Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas savilka visādas zivis. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīja traukos, bet sapuvušās izmeta laukā.

Tā tas būs pasaules pastarā galā: eņģeļi izies un atšķirs ļaunos no taisnajiem un tos metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana.

Mateja 13:47-50

Šī līdzība būtībā ir līdzīga izteiktajam 24.-30.p. līdzības par kviešiem un nezāli skaidrojumam 40.-43.p. par nezāli laukā, ko laiku beigās salasa eņģeļi. Tā ir apokaliptiska – saistās ar Tiesas pasludinājumu laiku beigās. Tomēr līdzībā par tīklu atšķirība no līdzības par nezāli ir fokusā uz brīdi un situāciju Laiku beigās – labie un ļaunie tiek savākti kopā kā tīklā.

Kaut arī iespējams, ka šeit neiet runa par vispārējo situāciju (visiem cilvēkiem uz Zemes), kā līdzībā par avīm un āžiem, bet par Baznīcu, kurā kā tīklā iekļūst dažādi ļaudis.

Labās un sliktās zivis – taisnie un ļaunie. Vieni der, otri neder. Taču to varēs pateikt tikai beigās, kad tīkls būs izvilkts krastā. Kamēr tas ir jūrā nav iespējams izšķirt, kurš ir taisnais, kurš ļaunais. Tas nozīmē, ka līdzīgi, kā bija 29.-30.p. par nezāles ravēšanu starp kviešiem, izšķiršana notiek beigās un veic Dievs, ne cilvēki.

Kādi teologi uzsver, ka teksts grieķu valodā nerunā par sapuvušām zivīm, bet drīzāk par tādām, kuras nav lietojamas uzturā, neēdamas.

Līdz ar to skaidrs, ka šī līdzība ir par Dieva Valstības stāvokli Tiesas laikā – tā vispirms tiks vētīta un šķirota. Diskusija par to vai tīkla izmetēji un savācēji ir vienas un tās pašas personas (tīklu met apustuļi un sludinātāji, bet Jēzus saka, ka eņģeļi atšķirs).

Noslēgums

Līdz ar to Kristus 3 līdzības par Debesu Valstību apraksta tās vērtību, kā tā veidojas un tās esamību līdz pat pēdējam laikam, Tiesas dienai. Visi var to iemantot, kaut arī tā ir augstākā vērtība. Visi var tajā iekļūt, labie un ļaunie, tikai jāatceras, ka pienāks brīdis, kurā Dievs atšķirs vienus no otriem.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!