pirms DEBESBRAUKŠANAS DIENas

Ceturtdien, 2015. gada 14. maijā

Vēlāk Viņš parādījās tiem vienpadsmit, kad viņi pie galda sēdēja, un Viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši Viņu pēc augšāmcelšanās. [15] Un Viņš tiem sacīja: "Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. [16] Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. [17] Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: Manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs; [18] tie ņems rokās čūskas, un, pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks, un viņi atlabs."
[19] Kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. [20] Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un Kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.

Marka 16:14-20

    Debesbraukšanas diena ir vieni no svarīgākajiem svētkiem Baznīcas gadā, tūlīt aiz lielajiem svētkiem (Ziemsvētkiem, Lieldienām, Vasarsvētkiem), pēc nozīmības līdzvērtīgi ar Trīsvienības, Reformācijas, Mūžības svētkiem.
    Debesbraukšanas diena ir tādi tranzīta svētki – kam ejam cauri, lūkojoties uz Vasarsvētkiem – Jēzus uzkāpj Debesīs, lai Svētais Gars nāktu pār ticīgajiem. Debesbraukšanas diena sagatavo jaunam cēlienam.

    Pirmajā uztverē Debesbraukšanas dienu mēs izjūtam emocionāli – tās ir atvadas no Jēzus Kristus, kurš ir patiess cilvēks starp patiesiem cilvēkiem. Viņš aiziet no šīs zemes, noslēdzas viens svarīgs un īpašs posms Viņa dzīvē un kalpošanā. Mēs uz notiekošo varam raudzīties kā apustuļi – izjust palicēju skumjas.
Vai jūs esat izjutuši skumjas par to, ka Jēzus Kristus aiziet no Zemes uz Debesīm? – kas tās ir par skumjām? – iespējams, līdzīgas tām, kā ļoti labi draugi šķiras pēc skolas beigšanas, zinot, ka dzīves ceļi tagad aizvīsies katram uz savu pusi. Vai līdzīgi kā bērni šķiras no savas mirstošās mātes vai tēva.
    Tomēr šīs skumjas ir labas – tās atklāj, ka Kristus mums kaut ko nozīmē, mēs gribētu palikt, būt kopā ar Viņu -  mēs esam Viņu iemīlējuši. Un mīlestība uz Kristu ir patiesas un augstvērtīgas ticības stūrakmenis un virsotne.
    Tomēr, lai gan skumjas par Kristus aiziešanu no mums ir labas, mums nevajadzētu noskumt par Viņa Debesbraukšanu, jo šie ir priecīgi svētki. Debesbraukšana nav tāda atvadīšanās, kā Ingus Pētersons dziedāja slavenajā latviešu šlāgerdziesmā: „dziesma par nesatikšanos…”
   

    Kristus Debesbraukšanas teoloģiskā jēga ir ļoti zīmīga un pozitīva:
    Kristus uzkāpšana Debesīs ir nevis noslēgums, bet likumsakarīgs turpinājums Kristus pestīšanas kalpošanai – Viņa godības pilnajam ceļam, kas tiek formulēts Credo (Ticības apliecībās): „Es ticu … (Viņš ir) uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos”.
    Viņa Debesbraukšanai ir garīgs labums priekš visiem ticīgajiem – Viņš kļūst pieejamāks. Pirmajā brīdī šis apgalvojums šķiet absurds, tomēr tā ir taisnība – ja Jēzus nebūtu uzkāpis Debesīs, tad Viņš arī paliktu kā cilvēks – lokāli pieejams. Tagad, kad Viņš ir Debesīs pie Tēva, kā patiess Dievs – Viņš ir pieejams kā Dievs – caur lūgšanām ikvienam ticīgajam ikvienā mirklī un vienlaikus daudziem. Tagad mūsu Pestītājs ir tuvu ikvienam, kas tic.

    Līdz ar to Debesbraukšanas dienā mēs, tāpat kā apustuļi  - lūkojamies Debesīs:
    - Zinot, ka Viņš ir tur, kur ir mūsu Radītājs un mīlošais Tēvs;
    - Zinot, ka pienāks laiks un Viņš tāpat nāks no Debesīm, kā Viņš uzkāpa tajās;
    - Ticot, ka Viņš pazīst mūs – mūsu dvēseles un zina mūsu patieso būtību – Viņš dzird un uzklausa mūsu lūgšanas;
    - Ticot un zinot, ka caur Svēto Garu, kas ir mūsos, Viņš ir arī kopā ar mums, arī šodien un arī šeit, mūsu baznīcā, kad mēs lūdzam Viņu un kad iesim pie Sv.Vakarēdiena;
    - Viņš ir ar mums arī tad, kad saglabājam ārēji neredzamo saiti ar Viņu, kad esam savā ikdienā – jūtot Viņa labvēlīgo tuvumu, atbalstu, mīlestību, mieru un spēcinājumu.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!