Disciplīnas jēdziena izpratne

Tikšanās tēma: disciplīnas jēdziena izpratne

 • Kas ir disciplīna: bērna audzināšanā disciplīna nozīmē veidot bērna prātu un raksturu tā, lai viņš varētu kļūt par savaldīgu un lietišķu sabiedrības locekli.
 • Disciplīna ietver sevī visdažādākā veida sakarus un saziņu: paraugu, atdarināšanu, mutiskas instrukcijas, rakstiskas instrukcijas, mutiskus un rakstiskus lūgumus, mācīšanu, skolas apmācības, rotaļas un spēles. Šajā sarakstā ietilpst arī sods – visnegatīvākais un primitīvākais. 
 • Ja jūs vēlaties, lai bērns būtu disciplinēts, ļaujiet viņam justies mīlētam.
 • Uzmanīgā un aktīvā klausīšanās – uzklausīt bērnu tā, lai viņš būtu pārliecināts, ka jūs zināt, ko viņš grib jums pateikt. Ja bērns zina, ka jūs saprotat, kā viņš jūtas un ko viņš vēlas, viņam ir daudz lielāka patika atbildēt uz jūsu disciplinārajām prasībām, īpaši tādos gadījumos, kad jūs neesat vienisprātis. Atkārtot bērna domas ir vislielākā garantija tam, ka viņš sapratīs, ka jūs viņu saprotat.
 • Ja bērns kaut ko stāsta, viņš ir obligāti jāuklausa. Ir ārkārtīgi svarīgi šajās reizēs kontrolēt  savas jūtas.
 • Lielas dusmas no sākuma bērnu izbiedē, bet vēlāk rada necieņu un aizvainojumu.
 • Disciplīna nav ekvivalenta sodam.
 • Ja sodu nediktē vecāku mīlestība, notiek nenovēršama bērnu atsvešināšanās, kas noved pie tālākas apziņas kropļošanas.

Svēti Raksti

Sal.pam. 10:13 „Prātīga cilvēka lūpās atrodama gudrība, bet ģeķa mugurai piemērota stiba.”

Sal.pam. 23:13-18  „Netaupi savam bērnam pārmācību, jo, ja tu viņu pērsi ar rīksti, tad tādēļ jau tu viņu nenositīsi. Tu viņu pērsi gan ar rīksti, bet tu izglābsi no nāves viņa dvēseli.

Mans dēls, ja tava sirds ir gudra, tad mana sirds par to priecājas, un manas īkstis ir līksmas, ja tavas lūpas runā to, kas ir pareizs. Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā. Tavā priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana tevi nevils.”

Efeziešiem 6:1-4 „Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. -
 Tēvi, nekaitinait savus bērnus, bet audzinait un pamācait tos būt paklausīgiem Tam Kungam.”

Kolosiešiem 3:19-21 „Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.
Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk Tam Kungam.
Tēvi, nekaitinait savus bērnus, lai tie netop bailīgi.”


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode