Completorium

Izlūgsimies Dieva svētību!

Mierīgu nakti un svētīgu galu, dāvini mums, Kungs, Tu Visspēcīgais!

Āmen

Brāļi, esiet modri un nomodā, jo jūsu pretinieks – velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam stāviet pretī stipri ticībā. /1.Pēt.5:8-9a/

Bet Tu, ak, Kungs, esi mums žēlīgs!

Pateicība Dievam!

Mūsu palīdzība ir tā Kunga Vārdā, kurš radījis Debesis un Zemi.

 

Confiteor:

Es atzīstos visspēcīgajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka esmu daudz grēkojis – domās, vārdos un darbos. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina! Tādēļ lūdziet par mani Dievu, mūsu Kungu!

Visspēcīgais Dievs, lai apžēlojas pār mums un, piedodams grēkus, lai vada mūs uz mūžīgo dzīvību!

Mierini mūs, Kungs, mūsu Pestītāj,

Un novērs no mums savu dusmību.

Ak, Dievs, uzklausi mani savā lielajā žēlastībā,

Savā uzticamajā palīdzībā!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

 

Psalmi: 4; 91; 134

 

Tu, Kungs, esi mūsu vidū, un mēs esam nosaukti pēc Tava Vārda. Neatstāj mūs!

Pateicība Dievam!

 

Tavās rokās, Kungs Dievs, es novēlu savu garu.

Tu esi mūs atpestījis, Kungs, Tu uzticamais Dievs.

Tev es novēlu savu garu.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Tavās rokās, Kungs Dievs, es novēlu savu garu.

 

Pasargi mani kā savu acu raugu

Tavu spārnu pavēnī ļauj man patverties!

 

Nunc dimittis:

Ant.: Palīdzi, Kungs, kad esam nomodā un sargi mūs, kad guļam miegā, lai esam modri ar Kristu un dusam mierā.

/Lk.2:29-32/

„Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu to esi sacījis,

Jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visām tautām.

Gaismu, apgaismot pagānus un par slavu saviem ļaudīm.”

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

Ant.: Palīdzi, Kungs, kad esam nomodā un sargi mūs, kad guļam miegā, lai esam modri ar Kristu un dusam mierā.

 

Kungs apzēlojies!

Kristu apzēlojies!

Kungs apžēlojies!

 

Lūgšanas:

Mūsu Tēvs Debesīs! (...)

Preces:

Mierā es apgulšos

un mierā es aizmigšu.

Jo Tu, Kungs, ļauj man dzīvot drošībā,

Tavu spārnu paēnā.

Pateiksimies Dievam – Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Slavēsim tā Kunga Vārdu mūžīgi!

Godāts esi, Kungs, Debesu augstumos!

Teikts un slavēts mūžīgi!

 

Klusa lūgšana: (...)

 

Kolektas lūgšana:

Visspēcīgais Dievs, mēs Tevi lūdzam:

Paliec pie mums un pasargi mūs šajās nakts stundās,

Lai mēs, kas esam noguruši no šīs iznīcīgās pasaules nemiera,

Varam dusēta Tavā neiznīcīgajā Mierā,

Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu,

Kurš ar Tevi, Svētā Gara vienībā dzīvo un valda no mūžības uz mūžību!

Āmen!

 

Noslēgums:

Tas Kungs ar jums!

Un ar tavu garu!

Sacīsim slavu tam Kungam!

Dievam lai pateicība mūžīgi!

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars!

Āmen.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!