Sext

Steidzies, ak Kungs, mani izglābt!

Steidzies, ak Kungs, man palīgā!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

Alleluja.

Psalms: /Ps. 8, 1, 23, 139, 66:2-4, 105/

Svēto Rakstu lasījums: (...)

Savu mieru dodu Es jums, mieru Es atstāju jums.

Jūsu sirds lai neizbīstas un lai top droša,

Mieru Es atstāju jums.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Savu mieru dodu Es jums, mieru Es atstāju jums.

 

Uzruna vai lasījums no kristīgas literatūras: (...)

 

Kungs apzēlojies!

Kristu apzēlojies!

Kungs apžēlojies!

 

Lūgšanas:

Mūsu Tēvs Debesīs!

(...)

 

Kolektas lūgšana:

(...)

 

Noslēgums:

Tas Kungs ar jums!

Un ar tavu garu!

 

Sacīsim slavu tam Kungam!

Dievam lai pateicība mūžīgi!

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars!

Āmen.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

Svētdienas skola notiek katru svētdienu 10:00 draudzes namā, izņemot mēneša pirmo svētdienu, kad ir ģimenes Dievkalpojums un sadraudzība. 

Aicinām visus bērniņus no apmēram 3 gadu vecuma. 

Nodarbības notiek 2 vecuma grupās: no 3-apm.9 gadiem, un no 9- ... tīņu gadiem. 

Lielajiem bērniem nodarbība sākas Dievkalpojumā un pēc grēksūdzes iet uz draudzes namu. 

Mazajiem līdz ar baznīcas zvaniem nodarbība sākas draudzes namā. 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode