Vespera

Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam!

Kungs, nekavējies mums palīdzēt.

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

Alleluja!

 

Psalms: /Ps. 109:1-5,7; 110:1-10; 27; 46; 122/

 

Svēto Rakstu lasījums: (...)

 

Ant. Kungs ir mūsu Dievs un ķēniņš, kas valda pār visu.

Pestīšana un gods, un vara ir mūsu Dievam.

Jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.

Alleluja!

Godiniet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi

Mazie un lielie, un kas Viņu bīstas!

Alleluja!

Jo valda Kungs, mūsu Visuvarenais Dievs.

Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu!

Alleluja!

Jo pienākušas Jēra kāzas,

Un Viņa līgava sagatavojusies!

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

Ant. Kungs ir mūsu Dievs un ķēniņš, kas valda pār visu.

 

Uzruna vai lasījums no kristīgas literatūras

 

Magnificat

Ant. Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

Lk.1:46b-55

Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam!

Kā bija sājumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen

Ant. Kristu, mūsu Pestītāju, mūžīgo Dievu, Marijas Dēlu, godinām mēs mūžīgi.

 

Kungs apzēlojies!

Kristu apzēlojies!

Kungs apžēlojies!

 

Lūgšanas:

Mūsu Tēvs Debesīs!

(...)

Kolektas lūgšana: (...)

 

Noslēgums:

Tas Kungs ar jums!

Un ar tavu garu!

Sacīsim slavu tam Kungam!

Dievam lai pateicība mūžīgi!

Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars!

Āmen.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!