Jaunumi Svētdienas skolā

2014-02-12 21:34

    Laiks iet.. iet un iet - lēnām tuvojamies Gavēņa laikam, šonedeļ trešā svētdiena pirms Gavēņa laika.

Šajā svētdienā "galdā celsim" līdzību par Sējēju.

    Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie Viņa sanāca, tad Viņš runāja līdzībā: "Sējējs izgāja sēt savu sēklu; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda. Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc ka tai nebija slapjuma. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus." To sacījis, Viņš sauca: "Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!" Bet Viņa mācekļi Viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot? Bet Viņš sacīja: "Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds. Bet, kas ceļmalā, ir tie, kas to dzird; pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie netic un netop izglābti. Bet, kas uz akmens, ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes; mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet, kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. Bet, kas labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.                                                                  
                                                                                 (Lūkas ev. 8:4 – 15)

 

Šīs nedēļas prieciņš ir iegūtais Baznīcas gada pulkstenis:

No sirds pateicos pulksteņa izgatavotājam Laimnesim par brīnišķīgo darbu! :)

    Kā arī, it kā sīkums, bet tomēr patīkams ir iegādātais zvaniņš, kas tagad ziņos par to ka ir laiks beigt iesāktos darbus un jāsāk novākt sava darba vieta:

 

Dalos ar šo pirkumu tāpēc, ka ilgi meklēju līdz sagaidīju - 3 euro, veikals TIGER, Alfa. Joprojām meklēju arī skaistu smilšu pilkstenīti, gan jau tas arī atnāks pie manis!

 

Meklējiet vspirms Dieva valstību un Viņa taisnību, tad jumsviss pārējaistiks iedots. Mt. 6:33

 
Rikarda
 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!