Nedēļas Dievkalpojums

Ne tikai svētdienās, bet arī nedēļas laikā daudzās draudzēs notiek dievkalpojumi. Parasti tie notiek vai nu rītos pirms darba gaitu uzsākšanas vai vakaros, lai strādājošie varētu tajos piedalīties. Ir draudzes, kurās dievkalpojumi notiek katru dienu, bet lielākā daļa LELB draudžu dievkalpojumus nedēļā svin vienā vai divās dienās. Ikšķiles draudzē nedēļas dievkalpojums notiek ceturtdienās no pl. 19.00.
Nedēļas dievkalpojums liksies interesants tiem, kuri vēlas dzīvot intensīvāku garīgo dzīvi vai arī tiem, kuri nav varējuši piedalīties svētdienas dievkalpojumā, bet izjūt nepieciešamību pēc kontakta ar Dievu.

 

VAKARA DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA

 

1. DZIESMA

Draudze pieceļas kājās.

Liturgs:   Steidzies, ak Kungs mani izglābt!

Draudze: Steidzies, ak Kungs man palīgā!

Liturgs: Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam !

Draudze: Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Liturgs: Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs !

Liturgs kopā ar Draudzi:

Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, lai varu atgriezties !

Liturgs kopā ar Draudzi:

                Kungs apžēlojies! Kristu apžēlojies! Kungs apžēlojies!

Liturgs:

Ja šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami: Jā.

Draudze:            Jā!

Liturgs: Kad nu jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt,  tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva Vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums piedoti Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Draudze          Āmen!

Draudze atrodas kājās.

LiturgsTas Kungs lai ir ar jums!

Draudze:            Un ar tavu garu!

 

LITURĢISKĀ LŪGŠANA

Draudze: noslēgumā:        Āmen.

Draudze apsēžas.

 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMS

Liturgs:  Lasījums no

Lasījumu nobeidz ar: Tas ir Tā Kunga Vārds.

Draudze:            Pateicība Dievam.

Uzruna

Lūgšanas:

Mācītājs:  (…) Mēs Tevi lūdzam!

Draudze: Kungs, uzklausi mūs!

 

SVĒTAIS VAKARĒDIENS

Liturgs:                 Tas Kungs lai ir ar jums!

Draudze:              Un ar tavu garu!

Liturgs:                 Paceliet savas sirdis!

Draudze:              Mēs tās paceļam uz to Kungu.

Liturgs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.

Draudze:              Tā ir labi un tā piederas.

Liturgs:   Tiešam tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi,

ka Tev, Kungs Svētais Visspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs,

visos laikos un visās vietās pateicamies, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu,

kā dēļ Tu mūs saudzē un mūsu grēkus mums piedodi un mūžīgu svētību apsoli;   tāpēc mēs, līdz ar visiem eņģeļiem un Debesu pulkiem, slavējam Tavu godību, dziedādami:

Liturgs kopā ar draudzi:

Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs!

Un Debess un Zeme, un Debess u Zeme ir pilnas Viņa Godības.

Ozianna Augstībā! Lai slavēts ir, kurš nāk tā Kunga Vārdā! Ozianna Augstībā!

Draudze atrodas uz ceļiem.

Liturgs:

Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais Debesu Tēvs: svētī svēto mielastu visiem, kas te pie Tava galda, sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers un tā visi saņems Tava Dēla miesu un asinis pēc Viņa apsolījuma.

Draudze: Dzied:  Āmen.

 

KONSEKRĀCIJA

Liturgs: Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams:

"Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa, kas par jums top dota,

to dariet mani pieminēdami!"

Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc Vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams:   "Ņemiet un dzeriet visi no tā;

šis biķeris ir Jaunā Derība Manās Asinīs,

kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu,

to dariet, cikkārt jūs no tā dzerat, Mani pieminēdami!"

Liturgs:   Jēzus vārdā lūgsim!:

Visi:     Mūsu Tēvs Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs Prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs Zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien! Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna! Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Liturgs: Pagriežoties pret draudzi ar biķeri un patēnu rokā:

Cikkārt jūs no šīs Maizes ēdat un no šā biķera dzerat, pasludiniet tā Kunga nāvi, tiekams Viņš nāk!

Tā Kunga Miers lai ir ar jums visiem!

Draudze: Āmen.

Draudze: Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, dod mums Savu Mieru!

Draudze dodas saņemt Svēto Vakarēdienu.

 

IZDALOT SVĒTO VAKARĒDIENU

Draudze pie altāra atrodas uz ceļiem.

Liturgs: Izdalot Svēto Kristus Miesu: Kristus Miesa par tevi nodota.

Draudze: Āmen!

Liturgs: Izdalot Svētās Kristus Asinis: Kristus Asinis par tevi izlietas.

Draudze: Āmen!

Dievgaldniekus atlaižot

Liturgs: Pret dievgaldniekiem:

                Ejiet ar Mieru!

 

PATEICĪBA

Liturgs: Pret draudzi:

Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs!   Allelūja!

( Ciešanu laikā bez Allelūja! dziedājuma)

Draudze:            Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi.        Allelūja!

( Ciešanu laikā bez Allelūja! dziedājuma)

Liturgs: Saka beigu kolektes lūgšanu, sākot ar aicinājumu:

 Lūgsim Dievu!

Draudze: noslēgumā:

            Āmen, āmen.

 

SVĒTĪŠANA

Liturgs:   Tas Kungs lai ir ar jums!

Draudze:             Un ar tavu garu!

Liturgs: Svētīšanas vārdi:

Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā!

Tas Kungs lai apgaismo Savu Vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs!

Tas Kungs lai paceļ Savu Vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!

Draudze:            Āmen, āmen, āmen!

2. DZIESMA

 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

 

 

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!