Svētdienas Dievkalpojums

 Svētdienās mūsu draudzē notiek tā sauktais pilnais dievkalpojums. Tas nozīmē, ka ir gan Svēto Rakstu pasludināšana, lūgšanas, gan Svētais Vakarēdiens. Dievkalpojuma caurmēra ilgums ir 1,5 stundas.

Dievkalpojuma kārtība Ikšķiles Sv.Meinarda baznīcā

Sākot ar 2011.gada 11.septembri mūsu draudze lieto augsto dievkalpojuma liturģiju, ko paredz LELB izveidotā kārtība (skatīt Dievkalpojuma kārtību vai „Dievaklpojuma kārtības LELB un LELBāL draudzēm”, apstiprinātas LELB 19.Sinodē, 1998.g. 27.maijā, Rīga, 1999.g.).
Tā kā dievnamā altāra izvietojums ir ar skatu uz draudzi (ad populi), tad esam izvēlējušies dievkalpojuma kārtību, kas būtu samērā liturģiski krāšņa un izceltu Sv.Vakarēdiena un Kristības sakramentu nozīmi. Ar to draudze vairāk var izjust iesaisti sakramentālajā norisē.

Svētdienas skola dievkalpojuma laikā

Dievkalpojuma laikā notiek Svētdienas skola, lai arī ģimenes ar bērniem varētu saņemt Dieva Vārda gaismu un Sakramenta stiprinājumu. Svētdienas skola notiek mācību gada laikā, no Pļaujas svētkiem līdz maija beigām. Lai bērniņu uz Svētdienas skolu vestu nav vajadzīga speciāla pieteikšanās pirms tam.
 

Mēs aizlūdzam un uzzinām kas notiek draudzē

Vēl svētdienas dievkalpojumos tiek pastāstīts par svarīgākajām norisēm draudzes dzīvē. Tam ir speciāla sadaļa „Ziņojumi”, pēc mācītāja uzrunas (sprediķa). Ziņojumos arī tiek pieteikti īpaši aizlūgumi, kuri tiks teikti Draudzes lielajā lūgšanā, kas seko pēc tam.
Draudzē izveidojusies tradīcija, ka pēc dievkalpojumiem svētdienās sanāk draudzes cilvēki un viesi uz sadraudzības brīdi pie kafijas, tējas un neliela cienasta. Sadraudzības laikā iespējams pārrunāt kādas personiskas vai draudzei nozīmīgas lietas vai vienkārši pabūt kopā ar ticības brāļiem un māsām.
 

Draudzes locekļu sveikšana dzimšanas dienās

Turklāt mums Ikšķilē ir tradīcija, ka katra mēneša pēdējā dievkalpojumā mēs īpaši sveicam un aizlūdzam par draudzes locekļiem, kuriem šajā mēnesī bijušas dzimšanas dienas. Tūlīt pēc dievkalpojuma noslēguma draudzes pārējie locekļi sveic jubilārus un sadraudzības laikā mēs dziedam dziesmas, ko izvēlas klātesošie jubilāri.

DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA

 

1. DZIESMA

Mācītājs:  Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā!

Draudze: Āmen

Mācītājs: Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk!

Draudze: Un ar Tavu garu!

 

GRĒKSŪDZE

Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs !

Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ: esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man sava Svētā Gara spēku, lai varu atgriezties !

Draudze: Kungs apžēlojies! Kristu apžēlojies! Kungs apžēlojies!

Mācītājs:  Ja šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami: Jā.

Draudze:              Jā!

 

ABSOLŪCIJA 

Mācītājs pasludina piedošanu:

Kad nu jūs, savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt,  tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva Vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums piedoti Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

Mācītājs lasa INTROITU vai Ievada Psalmu

Mācītājs:              Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam !

Draudze: Kā iesākumā bija, kā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen.

Mācītājs:  Gods Dievam Augstībā!

Draudze: Lai slava Dievam ir un gods par Viņa žēlastību! Vairs negaida mūs bargais sods, bet Tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts un naidam nav vairs varas.

Mācītājs:  Tas Kungs ar jums!

Draudze:              Un ar tavu garu!

Mācītājs: Saka kolektes lūgšanu, sākot ar aicinājumu:  Lūgsim!

Draudze: noslēgumā:     Āmen.

 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI

Draudze lasījuma beigās: Pateicība Dievam!

Pēc otrā lasījuma Draudze papildus tam dzied: Allelūjā, allelūjā, allelūjā!

Evaņģēlija lasījums:       Mācītājs: Tas Kungs ar jums!

Draudze: Un ar tavu garu!

Mācītājs: Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis …

Draudze: Gods Tev, Kungs!

Mācītājs: lasījuma noslēgumā: Tā Kunga Vārds.

Draudze: Slava tev, Kristu!

2. DZIESMA

 

 

SPREDIĶIS                 

/Sprediķa beigās liturgs saka: "Āmen."/

 

TICĪBAS APLIECINĀŠANA

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, Debess un Zemes Radītāju.

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis Debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.

 

AIZLŪGUMU PIETEIKUMI

3. DZIESMA

Draudzes lūgšana:

Draudze uz mācītāja teiktajām lūgšanām atbild: Kungs uzklausi mūs!

Beigās: Āmen.

4. DZIESMA

 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA LITURĢIJA

Mācītājs: Kungs, no tā, kas ir Tavs mēs Tev pienesam!

Draudze: Pieņem mūs un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ!

Mācītājs:              Tas Kungs ar jums!

Draudze:              Un ar tavu garu!

Mācītājs:              Paceliet savas sirdis!

Draudze:              Mēs tās paceļam uz to Kungu.

Mācītājs:              Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam!

Draudze:              Tā ir labi un tā piederas.

Mācītājs:              Tiešam tā ir labi un tā piederas...

Mācītājs kopā ar draudzi:

Svēts ir, svēts ir, svēts ir tas Kungs!

Un Debess un Zeme, un Debess u Zeme ir pilnas Viņa Godības.

Ozianna Augstībā! Lai slavēts ir, kurš nāk tā Kunga Vārdā! Ozianna Augstībā!

 

EUHARISTISKĀ LŪGŠANA

Mācītājs:

Gods Tev, Tu Debess un Zemes Kungs, kas esi apžēlojies par mums un esi devis savu vienīgo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs Tev pateicamies par pestīšanu, kuru Tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu.

Sūti savu Garu mūsu sirdīs, lai Viņš iedegtu mūsos dzīvu ticību. Svētī arī caur savu garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam Tavā priekšā. Mēs pateicamies Tev, ka caur tām mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm.

 

KONSEKRĀCIJA

Mācītājs: Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams:

"Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami!"

Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc Vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams:             "Ņemiet un dzeriet visi no tā ;šis biķeris ir Jaunā Derība Manās Asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu, to dariet, cikkārt jūs no tā dzerat, Mani pieminēdami!"

Mācītājs: Ticības noslēpums.

Draudze: Tavu nāvi, ak Kungs, mēs pasludinām, un Tavu augšāmcelšanos mēs teicam, līdz Tu atnāksi godībā!

Mācītājs: Debesu Tēvs, mēs svinam šo mielastu, pieminot Tava Dēla ciešanas un nāvi, augšāmcelšanos un uzkāpšanu Debesīs. No dzīvības maizes un svētības kausa Tu dod mums ēst un dzert līdz tai dienai, kad Viņš nāks godībā.       Mēs Tevi lūdzam, uzlūko Viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru Tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, lai mēs caur Svēto Garu topam pilnīgi un vienā miesā savienoti par dzīvu upuri Kristū.

Caur viņu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visuvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.

Draudze: Āmen.

Mācītājs:              Jēzus vārdā lūgsim!:

Visi:       Mūsu Tēvs Debesīs! …

 Mācītājs: Maize, ko laužam, ir viena miesa.

Draudze: Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki.

Mācītājs: Tā Kunga Miers ar jums visiem!

Draudze: Miers ar tevi!

Mācītājs uzaicina draudzi citam citu sveicināt ar MIERA SVEICIENU:

Miers ar tevi!

Draudze: Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Ak Tu Dieva Jērs, kurš nes pasaules grēkus, dod mums Savu Mieru!

Draudze dodas saņemt Svēto Vakarēdienu.

 

IZDALOT SVĒTO VAKARĒDIENU

Mācītājs: Kristus Miesa

Saņēmējs: Āmen!

Mācītājs Kristus Asinis

Saņēmējs: Āmen!

Mācītājs dievgaldniekus atlaižot:               Ejiet ar Mieru!

 


NOSLĒGUMA LITURĢIJA

 

PATEICĪBA UN SŪTĪŠANA

Mācītājs: Pateiciet tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs!   Allelūja!

Draudze:              Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi.              Allelūja!

Mācītājs:  Lūgsim! – (dzied beigu kolektes lūgšanu)

Draudze: noslēgumā:     Āmen.

5. DZIESMA

 

SVĒTĪŠANA

Mācītājs:              Tas Kungs ar jums!

Draudze:               Un ar tavu garu!

Mācītājs:  Tas Kungs lai tevi svētī un pasargā!

Tas Kungs lai apgaismo Savu Vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs!

Tas Kungs lai paceļ Savu Vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!

Draudze:              Āmen, āmen, āmen!

 

ZIŅOJUMI                          

/mācītājs saka ziņojumus/

Mācītājs: Ejiet ar mieru un kalpojiet tam Kungam ar prieku!

Draudze: Pateicība Dievam!

 

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!