Dievs ir aktīvs

Sprediķis: Ceturtdien, 2015.gda 23.aprīlī
 

Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību: [4] "Kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, vienu pazaudējis, neatstāj tās deviņdesmit deviņas tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod? [5] Un, atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies [6] un, pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. [7] Es jums saku: tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par deviņdesmit deviņiem taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga.

Lūkas 15:3-7

Jēzus līdzība par pazudušo avi un saimnieku (varam saukt Viņu šeit arī pat Labo Ganu), kurš to meklē, atrod, nes mājup un priecājas – šī līdzība ir ikonogrāfiska līdzība – atdzīvina iztēli, atceroties daudzas pastorāles, kurās Labais Gans ar smaidu sejā nes mājup atrasto avi. Šis Labais Gans ir Jēzus Kristus.
Un šī līdzība ir dziļāka ne kā mums šķiet. Tā runā ne tikai par Dievu un Dieva Dēlu, kā Labo Ganu, bet arī par Cilvēces glābšanas apstākļiem. Minētās 100 avis ir pilnības apzīmējums – Dievam pieder pilnība – visas Debess un Zemes radības. Pazudušā avs Dievam ir cilvēki, kuri reiz krita grēkā – visi grēcinieki, kuri ir aizklīduši un apmaldījušies savos grēkos. Grēcinieki pavisam pazudīs un ies bojā, ja viņus neatradīs, neizpestīs un nenesīs atpakaļ – ja neatjaunos viņus kopībā un sadraudzībā ar Dievu pašu un visām Dieva būtnēm.

Jēzus šo līdzību saka, lai atklātu Dieva labo gribu un labo aktivitāti. Dievs nav pasīvs, bet aktīvs – ceļas un iet, meklēt pazudušo, atrod to, ceļ uz saviem pleciem, nes mājās
Viņš iet un meklē – atrod un nes mājup pazudušo – ar prieku! Tas Dievam nav apgrūtinājums, bet Viņam sagādā lielu prieku.
Glābšana ir no Dieva. Bez Dieva gribas tā nevar notikt. Mēs esam šeit atkarīgi no Dieva mīlestības.
Tas mums, cilvēkiem, citreiz liekas grūti pieņemams – vai tad es tur nekā nevaru darīt? Citreiz mums šķiet, ka mēs izvēlamies Dievu, nevis Viņš mūs. Mums liekas, ka lēmums ir jāpieņem man, lai es varētu tikt glābts! Taču tas īstais lēmums par manu glābšanu ir jau pirms tam pieņemts kādā direktoru padomē – Debesīs… Kristus ir mans Direktors.

Labais Gans atstāj 99 avis tuksnesī, lai ietu glābt pazudušo – šis teikums līdzībā man allaž izsaucis pārdomas – kas ir tās avis, ko Gans atstāj tuksnesī? Kāpēc tuksnesī? Kāpēc atstāj?
99 citas avis iespējams ir visas citas garīgās un dvēseliskās būtnes, kuras Kungs atstāj, kad dodas glābt grēciniekus – eņģeļi, ķerubi, serafi un citas Dieva būtnes. Dieva Dēls pamet Debesis, lai dotos uz Zemi.

99 avis tuksnesī ir tie taisnie, kuri cīnās labo ticības cīņu – turas pie Dieva, lūdz Viņu, meklē Dieva vaigu un mācās mīlēt Dievu. Citreiz gadās, ka Kungs atstāj savus mīļos uz laiku – vismaz mums tā liekas, mēs tā jūtamies – atstāti tuksnesī. Tuksnesis kā kailatne, vientulība, bez garīgās veldzes un grēka svelmē un nakts aukstumā un tumsā…
Taisnajiem tuksnesis ir vajadzīgs – jo tas atklāj mūsu grēcīgo vājumu un māca mums pazemību – to, ka mēs bez Kunga neko labu nespējam darīt (Jņ.15 – par Kristu kā Vīnogulāju un mums kā Viņa zariem).
Pie tam, mums ir derīgi padomāt par to, ka Viņš dodas glābt pazudušo – tādēļ Viņš uz laiku atstāj taisnos, lai dotos pie netaisnajiem. Tas ir labākais attaisnojums Viņa prombūtnei…

Labā Gana prieks – šīs līdzības priecīgā puse. Mēs varam uzzināt to, ka Dievs priecājas vai Kristus priecājas. Dieva Dēls savu pestīšanas darbu paveic patiesā priekā – jo tas ir labs darbs; jo tas saskan ar Dieva labo noskaņojumu, labo būtību.
Viņš savā priekā dalās ar Debesu Valstības iemītniekiem – eņģeļiem Debesīs ir prieks par ikvienu grēcinieku, kurš izmainās. Šis prieks nav par kvantitāti, bet par kvalitāti – ne par daudzumu vai tikai par svarīgajiem un labākajiem, bet par katru būtni, tas ir prieks par Dieva mīlestību, kas identificējas ar mazo, niecīgo, perifēro.
Dievišķais prieks izsaka arī iekšējo attieksmi – visas Debesis no sirds vēlas, lai pazudušā Dieva Radības daļa atkal atjaunojas, tiek uzlabota, atgriesta kopībā un kļūst patiesi laba.

Lai Dievs svētī, ka šis darbs pabeidzas pēc iespējas ātrāk, kamēr vēl var pēc iespējas daudzus glābt un nest atpakaļ pie Dieva!

Lai Jums jauka diena!

Ikšķiles evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs
Dzintars Laugalis


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!