es un Elizabete

2010. gada 19. decembrī

Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Caharijas namā, viņa sveicināja Elizabeti.

Un notika, kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt, un Elizabete tapa Svētā Gara pilna, un viņa stiprā balsī sauca un sacīja: "Tu esi augsti teicama starp sievām, un augsti teicams ir tavas miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Redzi, tikko tavas sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, tad bērniņš manās miesās ar līksmību sāka lēkt. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies."

Lūkas 1:39-45

Adventa laika svētdienās mēs tiekamies ar Adventa personāžiem.

1.Adventā mēs tikāmies ar ēzelīti un cilvēkiem, kuri sagaida nākošo Pestītāju.

2.Adventā mēs tikāmies ar vēsti par Kristus 2.atnākšanu, t.i., ar Bubuli, kas tomēr izrādījās ir izdomāts, un tas nav Kristus.

3.Adventā mēs tikāmies ar Jāni Kristītāju, kurš ir zināmās šaubās par to vai Nācarietis Jēzus ir Mesija.

4.Adventā, kad mēs pietuvojamies Kristus piedzimšanas svētkiem, mēs tiekamies ar Mariju, Jāzepu un Elizabeti.

Visi šie personāži ir Kristus atnākšanas priekšvēstneši, kas atklāj mums Viņa misijas jēgu un palīdz mums sevi ierakstīt Evaņģēlija lielajā Vēstī. Vai pareizāk sakot, caur viņiem Kristus piedzimšanas jēga kļūst mums tuva un atpazīstama.

Šodien mēs mēģināsim nedaudz netradicionāli pietuvoties Kristus dzimšanas būtībai – caur vienu Adventa notikumu, kad Elizabete satiek Jaunavu Mariju, kura ir atnākusi ciemos. Neierastais šajā ziņā ir tas, ka šis teksts ļoti reti tiek apcerēts Adventa laikā. Biežāk tiek sprediķots par eņģeļa Gabriēla pasludinājumu (1:26-38) vai par Marijas Augsto dziesmu (1:46-56).
Bet šis teksts ir ļoti uzrunājošs. Tajā iespējams ieraudzīt patiesu garīgu radniecību un cilvēcisku prieku par Glābēja nākšanu.

 Vispirms šis teksts ir patiesi ļoti adventisks – šeit izpaužas Viņa nākšana un cilvēciskā reakcija (uzņemšana). Marija dodas pie savas radinieces Elizabetes, par kuru eņģelis Gabriēls Marijai bija teicis, ka tā jau ir grūtniecībā ar dēlu. Adventiskais šajā tekstā ir caur tā būtību – satiekas divas izredzētās sievietes.
Abās ir noticis Dieva brīnums –

Elizabete, kura līdz šim bija neauglīga, turklāt jau tādā vecumā, kad parasti bērni vairs nevar būt, tomēr kļuvusi grūta un dzemdēs bērnu (par ko eņģelis jau zina, ka tas būs dēls un īpašs)

Marija, kurā ir iedzimis bērniņš bez cilvēka iejaukšanās – Dievs Svētais Gars ir licis notikt procesiem, kas dabiski notiek tikai cilvēciskajā mīlestībā. Varētu teikt, ka Dieva mīlestība lika Marijai kļūt par Kristus māti.

Abas sievietes ir Dieva izrdzētas būt par Mesijas un Viņa priekšvēstneša mātēm. Interesanti, ka Jēzus un Jānis Kristītājs ir samērā tuvi radinieki. Līdzīgi kā Ābrahāma stāstā, Dieva izredzētība notiek vienā dzimtā. Varbūt tas ir tādēļ, lai Dieva Māte nebūtu vientuļa ar savu prātam neaptveramo misiju.

Šeit mēs redzam šo sieviešu vai pareizāk sakot 4 cilvēku – sieviešu un viņu abu bērnu – garīgo radniecību. Elizabete un Marija vispirms ir sievietes. Sievietēm ir nozīmīgi padalīties ar to, kas ar viņām notiek, pie tam, ja vēl kādai ir noticis kaut kas līdzīgs. Viņām kopējs ir pārdabiskais, kas noticis viņu miesās. Sieviete vispār daudzas lietas un procesus izjūt ne tikai ar savu apziņu, bet arī ar savu dvēseli un miesu. Marijai un Elizabetei Dievs pieskāries gandrīz visā apziņas un maņu spektrā. Tā taču ir reāla Dieva aktivitāte, kas būtiski izmainījusi viņu dzīves.

Garīgā radniecība vēl ir tajā, ka Elizabete un bērniņš viņā juta kas ir atnācis pie viņiem. Tas ir interesants temats, par nojautām un jūtām, kad mēs satiekam cilvēkus. Citreiz ir tā, ka mēs jūtam tos, kuri ir ienākuši telpā, pozitīvi vai negatīvi. Ir cilvēki, ar kuriem ir patīkami atrasties vienā telpā, bet ir arī tādi, ar kuriem ir grūti būt kopā. Tas vēl nenozīmē uzreizi, ka tie pēdējie ir ļauni cilvēki, bet drīzāk personīgās saskaņotības kvalitāti. Marija ar Elizabeti bija tuvas arī šajā ziņā.

Elizabete ir īpaši saviļņota par Marijas un viņas bērniņa atnākšanu. Bet Elizabetes sacītais atklāj, ka viņa apzinās, kas ir noticis vai arī, ka viņai to ir atklājis Dievs –

Marija ir izredzēta visu sieviešu vidū;

Marijas miesās ir Kungs, t.i., Dieva Dēls (Mesija);

Marija ir noticējusi un pakļāvusies Dieva gribai pie viņas.

 

Kā mūs uzrunā šis 4.Adventa teksts? – Kā es uzņemu Viņa nākšanu (tuvošanos)?

Mēs katrs varam sevi iedomāties Elizabetes vietā. – Tas varbūt ir tāds pārdrošs salīdzinājums, jo taču mēs zinām, ka Elizabete bija īpaša Dieva acīs, jo ir Jāņa Kristītāja māte un bija piedzīvojusi Dieva žēlastību.

Patiesībā jau mēs esam līdzīgi Elizabetei:

Mēs, kristieši, pazīstam Dievu, zinām Viņa baušļus un esam iepazinuši Viņa gribu.

Mēs arī zinām Mariju, un, ka Marijai piedzims Kristus.

Mēs pat zinām, kas ir Kristus un kāds ir Viņa dzīves gājums un kāpēc Viņš visu to darījis – arī dēļ ikviena no mums.

Dievs ir bijis žēlīgs pret mani, piedodams manus grēkus, kaut arī saskaņā ar Vecās Derības Bauslību tas būtu ļoti grūti. Dievs ir darbojies manā dzīvē un to izmainījis.

Un Dievs ir tik labs, ka Viņš vēl un vēl tuvojas pie ikviena no mums, lai satuvinātos, lai mūsu attiecības būtu patiesākas.

Vai mani pārņem patīkams prieks, ka Viņa dzimšanas diena tuvojas? Vai mani priecē iespēja ar Viņu tikties savās lūgšanās un garīgās pārdomās? – tie ir jautājumi par manām personiskajām attiecībām ar Dievu. Cik tuvas un kvalitatīvas tās ir?

Kādām tām vajadzētu būt? – es domāju, ka nerimtīgā Ziemsvētku atkārtošanās katru gad’ no jauna, ved mūs uz to, ka mums jāiemācās Viņu mīlēt. Viena no mīloša cilvēka izpausmēm ir tā, ka viņam ir prieks par mīļotā cilvēka tuvošanos un ienākšanu telpā. Ir kaut kā savdabīgi iemīlēt Dievu. Bet nav pārāk grūti iemīlēt cilvēku, kurš manā labā ir darījis un turpina darīt daudz laba.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!