garīgās pārvērtības

2011. gada 6. martā

1 Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu, un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu.

 Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: "Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam."

Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja, un redzi, balss no padebess sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt." Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: "Celieties un nebīstieties!" Bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien.

Un, no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: "Par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekāms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem uzcēlies."

Mateja ev. 17:1-9

 Vai jūs zināt, kas ir pārvērtības? – ir „Ievas pārvērtības”, kur sievietes no ielas tiek stilīgi pārģērbtas un viņas tiek uzfrizētas un seja tiek uzlabota, lai iegūtu daudz jaukāku izskatu.

Vēl daudzās pasakās burvji pārvēršas, lai varētu paveikt kādus darbus, labus vai ļaunus. Tā slavenajā pasakā par Sniegbaltīti – ko izdarīja ļaunā karaliene, lai varētu nonāvēt skaisto princesīti Sniegbaltīti? – viņa pārvērtās par veco un neglīto raganu, lai neviens viņu nevarētu pazīt.

Bet Jēzus no Nācaretes dara pretēji – Viņš pārvēršas, lai cilvēki Viņu varētu ieraudzīt.

Jēzus kopā ar saviem draugiem kāpj augstā kalnā.

Kā jūs domājat, kādēļ Jēzus kāpa kalnā? – tā paša iemesla dēļ, kā ir teikts mūsu dainās: „Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā, Lai mana balstiņa skanēja tālu…”

Kalns – tā ir īpaša vieta. Jo tas ir augstāk. Senie cilvēki domāja pavisam vienkārši, jo tas ir tuvāk Debesīm, kur mājo Dievs. Tāpēc bieži kapsētas ir kalnā un baznīcas ir kalnā.

Bībelē – kalns ir vieta, kur cilvēks var satikties ar Dievu:

Sinaja kalnā – Dievs deva Mozum baušļus

Elija tika uzņemts Debesīs, kad viņš bija uzkāpis kalnā

Ābrahāms kāpa kalnā, lai upurētu savu dēlu

Ciānas kalnā tika uzcelts Templis, kur notika Dieva pielūgšana un upuru nešana

Kas tad notika ar Jēzu, kad Viņš ar mācekļiem bija kalnā? – apskaidrošana; pārveidošana

Jēzus tika apskaidrots – Viņš spīdēja, kā Saule, izstaroja gaismu

Pārveidots – izmainījās – mācekļi ievēroja Viņā kaut ko jaunu – dievišķīgu

Kāpēc? – Jēzus taču netika apskaidrots/pārveidots slepeni, tikai Dieva un Mozus un Elija priekšā. Tas notika tādēļ, lai notiktu izmaiņas. Kam bija jāmainās?

Apskaidrošanas kalnā izmaiņas notika ne tikai Jēzum. Mēs jau iepriekš noskaidrojām, ka Jēzum patiesību sakot nenotika izmaiņas, Viņš nepārvērtās, kā ļaunā karaliene vai burvis. Jēzus drīzāk atklājās.

Kas tur vēl bija klātesoši pie Jēzus, kad Viņš atklājās? – Mozus un Elija- viņi abi sarunājās ar Jēzu.

Kas ir Mozus? – viņš vadīja Israēla tautu un saņēma no Dieva baušļus

Kas ir Elija? – varenākais pravietis, kurš paveica lielus darbus Dieva spēkā

Varētu teikt, ka izmaiņas notika mācekļos – viņi piedzīvoja Dieva klātesamību; viņi piedzīvoja Dieva balsi, kurš apliecināja, ka Jēzus ir Viņa mīļais Dēls un pavēlēja klausīt Viņam.

Kad cilvēks savā dzīvē piedzīvo atklātu Dieva spēku un uzrunāšanu, tad tas izmaina cilvēka dzīvi. Nekas vairs nevar turpināties, kā iepriekš.

 Tādēļ arī cilvēku dzīvēs, mūsu dzīvēs arī notiek Apskaidrošanās kalni – kad notiek kādi pārdabiski notikumi, caur kuriem Dievs mūs uzrunā vai brīdina no liktenīgām kļūdām, vai arī pasargā no nelaimēm, vai arī brīnumaini izdziedina no slimības, vai atgriež no nomiršanas. Pēc tādiem notikumiem cilvēka dzīve tiek satricināta un domāšana izmainīta. Tad parast cilvēks sāk meklēt Dievu arī plašāk un dziļāk – vēlas vairāk uzzināt un personīgāk iepazīt.

Jēzus mani paņem līdz uz Apskaidrošanas kalnu, un, kad no tā mēs nokāpjam lejā, nekas vairs nav tāds kā līdz šim. Jo tagad vairs es neesmu viens, manā dzīvē mēs esam kopā – Dievs un es.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!