Marijas pasludināšanai

26 Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti 27 pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija.

28 Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!"

29 Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? 30 Un eņģelis sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. 31 Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. 32 Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, 33 un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala."

 34 Bet Marija sacīja eņģelim: "Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos." 35 Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls. 36 Zini, Elizabete, tava radiniece, savā vecumā arī ir grūta ar dēlu un iet tagad sestajā mēnesī - tā, ko dēvē neauglīgu, 37 jo Dievam nekas nav neiespējams."

38 Bet Marija sacīja: "Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda."

Un eņģelis no viņas aizgāja.

Lk.1:26-38

 

1)       Marijas pasludināšanas notikums atklāj gudro un lielisko Dieva plānu, kas atšķiras no cilvēku pieņēmumiem. Kristīgajā kultūrā un reliģiskajā praksē ierastais Marijas augstais stāvoklis mums nereti traucē saskatīt Dieva īpašo nodomu un pieeju – izredzot tieši Mariju no Nācaretes par Dieva Dēla māti.

·         Eņģelis Gabriēls dodas nevis uz Romu vai Jeruzālemi, bet uz nevienam nezināmu ciemu kaut kur tā laika civilizētās pasaules nomalē. Nācarete pat priekš tā laika Jūdejas ir province - Galileja, no kuras garīgā nozīmē negaidīja īpašas personības. „Vai no Galilejas var nākt kas labs?!”, mēdza teikt garīdznieki tajā laikā. Jo no Galilejas nāca tikai sacelšanās un nemieri pret Romas virskundzību.

Cilvēki parasti tiecas no nomales uz centriem. Centros ir visa kā vairāk. Tur ir labums un laimes zeme. Sprīdīši meklē laimi pasaulē un metropolēs, taču cilvēka centrs nav tur, kur ir vairāk naudas vai iespēju, bet tur, kur ir dvēseles piepildījums un harmonija.

 Dievam nav svarīgas cilvēku metropoles. Dievs nav vairāk sastopams centros un cilvēkiem īpašajās vietās. Mums nevajag doties uz kādu īpašu vietu, lai piedzīvotu Dievu. Viņš raugās citādāk. Viņš atnāk, nolaižas, un tad centrs ir tajā vietā, kur ir Dieva esamība.

·         Gabriēls uzrunā nevis princesi vai aristokrātiskas izcelsmes jaunavu, kurai ir izcili, izsmalcināti raduraksti (apdāvinātība un spējas, ko vien cilvēks varētu gēnos saņemt), kas ļautu mums spriest, ka viņa būtu cienīga, lai Dieva Dēls viņā tiktu ieņemts. Eņģelis uzrunā meiteni no laukiem, priestera vai levīta meitu. Marija nav tāda svētā, kas būtu lūgšanās un gavēšanā sasniegusi varoņdarbus. Viņa ir vienkārša Dievam padevīga meitene, kas cer no dzīves sagaidīt tikpat, cik citas viņas vienaudzes.

Marija kļūst īpaša, nevis tādēļ, ka viņa bija īpaša, izcila vai svēta, bet tādēļ, ka Dievs Mariju izredzējis. Marijas lieliskums slēpjas tieši viņas nenozīmībā un īpašajā attieksmē pret Dieva Vēsti, ko atnes lielais Dieva eņģelis Gabriēls.

 

2)      Ko tad Gabriēls paziņo Marijai? Kas ir eņģeļa vēsts?

Parasti evaņģēlijos eņģeļi paziņo īpašo vēsti, kas cilvēkiem pavēsta citādāk neiespējamu informāciju. Eņģeļu vēsts ir uzticama. Tā ir patiesība par to, ko Dievs darīs.

·         Marijai piedzims dēls, kura vārds būs Jēzus (Ješua – atbrīvotājs, glābējs), jo Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem (Mt.1:21).

·         Viņš būs Visaugstākā Dēls (Dieva Dēls), tādēļ Viņam būs liela autoritāte.

·         Viņš būs Ķēniņš – Dievs Viņam dos Dāvida troni, kādēļ Viņu sauks par Dāvida Dēlu. Viņš valdīs bezgalīgi. Tas nozīmē, ka šis Ķēniņš būs nemirstīgs.

Gabriēla vēstī iespējams ievērot Jēzus Kristus aicinājuma un darbības 2 nozīmes – Viņš ir Priesteris un Ķēniņš. Viņš ir Glābējs un Valdnieks, kuram būs autoritāte pār citām autoritātēm un Viņa varai nav robežu.

3)      Marija ir pirmais cilvēks, kam ir paziņota Dieva Dēla piedzimšanas vēsts. Vēl vairāk, Marija ir tas cilvēks caur kuru tas tiek realizēts. Viņā notiek brīnums, kad sieviete top grūta bez vīrieša klātbūtnes. Dievs veido bērniņu viņas ķermenī. Marija, kā Dieva Dēla māte ir kā Templis, kurā uz laiku mīt Dievs. Tieši caur to Jaunava Marija ir tik īpaša visu pasaulē jebkad dzīvojošo cilvēku vidū. Tieši tādēļ daudzi Mariju godā, bet citi viņā saskata dievišķību, līdzīgi kā senās dievietēs – Artemīdā vai Atēnā. Citi atkal tieši otrādi – Marijas misiju raksturo, kā Dieva instrumentu, lai Viņa Dēls varētu piedzimt šajā pasaulē.

Bet kā ir ar mums? Vai arī mēs varam sevi nedaudz salīdzināt ar Mariju? Arī mūsu dzīvēs ienāk dievišķā klātesamība, kas izmaina tās virzību. Katrs kristietis, kurš ir kristīts, saņem Svēto Garu un kļūst kā par Dieva Templi, jo mūsos mājo Dieva tuvums.

Tikai mūsu atšķerība no Jaunavas Marijas ir tā, ka viņas ķermenī dzima Dieva Dēls. Viņa ir māte Dieva Dēlam. Viņa to ir dzemdējusi un audzinājusi. Viņa ir piedzīvojusi mātes prieku par dēla lieliskumu un Viņa spēcīgo sludināšanu un kalpošanu un neizmērojamās sāpes par Dēla ciešanām un nāvi pie krusta Golgātā. To viņai neviens nevar atņemt un neviens nevar viņai līdzināties. Viņa ir kā pirmais cilvēks, kurā iemājo Dievs, mēs viņai sekojam. Tādēļ arī mums ir jādod gods šai cildenākai no sievietēm.

Marija kā Svēto rakstu personība un Adventa laika vēstnese ar savu dzīvi galvenokārt norāda uz savu Dēlu – Jēzu Kristu. Gan savu lieliskumu, gan goddevību paaudžu paaudzēs Marija saņem tādēļ, ka ir Kristus māte. Tādā veidā viņa ikvienu, kurš uz viņu lūkojas, pieved pie sava Dēla un norāda uz Viņu – lūk ir Glābējs un Kungs!

 

4)      Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Šie Marijas vārdi daudzviet tiek pārprasti. Kādās Baznīcās tiek mācīts, ka šajā brīdī Marijas trauslajās rokās Dievs licis visas cilvēces glābšanas plānu, bet Marija nav šaubījusies vai bēgusi, bet piekritusi Dieva piedāvājumam, ļaujot tam notikt caur viņu.

 Šāda mācība ir aplama, jo eņģelis Marijai neuztic pestīšanas plānu, bet paziņo par to, kas ar viņu notiks, lai viņa nebītos un būtu priecīga par Dieva lielajiem darbiem pie viņas.

Drīzāk Marija ir gatava paklausīt Dieva vadībai un pieņem Dieva nolemto, kaut arī līdz galam neizprot to, kas notiks un kā tas iespējams. Viņa apzinās, ka tagad viņas dzīvē ienācis kaut kas ļoti liels, ko nevar mainīt. Bet Marija ir Dievam paklausīga un pieņem Dieva gribu kā labu un svētīgu.

Iespējams viņa arī apzinās iespējamos riskus tam, ka cilvēki ieraudzīs, ka meitene ir kļuvusi grūta pirms tiek salaulāta ar Jāzepu. Tas pat varētu nozīmēt izraidīšanu vai pat nomētāšanu ar akmeņiem. Līdz ar to, Marija ir drosmīga un paļāvīga meitene, ka Dievs pasargās no šāda negoda. Un tā arī notiek. Mateja evaņģēlija izklāstā aprakstīts kā Marijas grūtniecību no Svētā Gara uztvēra Jāzeps, un kas viņu pārliecināja tomēr Mariju neatstāt, bet uzņemties rūpes par viņu un bērnu.

 

5)      Pasludināšanas vēsts runā par Brīnuma iedzimšanu un Brīnuma pieņemšanu. Cik mēs esam gatavi tam, ka Dievs rīkojas? Dievs pārvar neiespējamā robežas. Viņš parasti neienāk pa parādes durvīm, bet par saimniecības ieeju – mūsu reālajā dzīvē. Var būt brīži cilvēka dzīvē, kad nākas piedzīvot neiespējamās lietas.

Marijas paļāvība, paklausība un ticība ir kā paraugs katram ticīgam cilvēkam, kurš saklausa Dieva Vārdu – ņemt to nopietni, paklausīt, iekļauties Dieva darbībā.

Es varu mācīties no Marijas – padevību Dieva darbiem savā dzīvē. Prieku par Viņa nodomiem, kas man līdz galam nav zināmi. Uzticēšanos Dievam, kurš nākotnē liks piedzīvot visam tam, kas mani gan pārbauda, gan ceļ. Tas bija jāpiedzīvo Marijai. Arī mums būs jāpiedzīvo gan Dieva svētības, gan grūtības un sāpes, bet piedzīvotais ceļ un attīsta.

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!