mums vajag būt kopā

Baltā svētdienā, 2012. gada 15. aprīlī

Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: "Miers ar jums!" Un, to sacījis, Viņš tiem rādīja Savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu Kungu redzēdami.

 Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: "Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu." Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: "Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks."

 Bet Toms, viens no divpadsmit, saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: "Mēs To Kungu esam redzējuši." Bet viņš tiem sacīja: "Ja es neredzu naglu zīmes Viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku Viņa sānos, es neticēšu."

 Un pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: "Miers ar jums!" Pēc tam Viņš Tomam saka: "Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas un dod šurp savu roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!" Toms atbildēja un sacīja Viņam: "Mans Kungs un Mans Dievs!" Jēzus viņam saka: "Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!"

 Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja Savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.

Jāņa 20:19-31

Šodien mēs turpinām Lieldienu vēsts tēmu – kādas ir Kristus Augšāmcelšanās konsekvences?

 • Viņa Augšāmcelšanos nu jau piedzīvo pārējie – sākumā sievietes, tad Jānis ar Pēteri, tad mācekļi uz Emmaus ceļa, tad visi mācekļi (augšistabā aiz aizslēgtām durvīm), izņemot Tomu.
 • Visiem sastapšanās ar Augšāmcelto Jēzu  - sākumā vēsts izsauc šaubas, tad sastopot pašu Jēzu ir liels prieks un iedvesma iet un pavēstīt šo prieka vēsti visiem.
 • Nekas vairs nebūs kā agrāk – Viņš gan ir augšāmcēlies, bet pavisam kaut kā citādi – Jēzus nāk kā Uzvarētājs pār nāvi. Ir noticis kaut kas tāds, kas būtiski izmainījis lietu kārtību – sācies Jauns Laikmets. 

Šis notikums (Jņ.20:19-23) ir ļoti svarīgs priekš mums vēl šodien – Baznīcai tiek dota Atslēgu vara:

"Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks."

 • Tas ir, kas Baznīcu dara cilvēkiem nepieciešamu – Baznīca ir kopība, kurā cilvēki saņem un gūst grēku piedošanu. Nekur citur ārpus Baznīcas nav iespējams saņemt grēku piedošanu no Dieva.
 • Atslēgu vara ir ne tikai grēksūdze un grēku piedošana (absolūcija), bet viss kopums, kas dāvā cilvēkam atraisīšanos un iekšējo dziedināšanu. Arī evaņģēlija sludināšana ir daļa no Atslēgu varas, ko Dievs dāvājis Baznīcai.

Otrā vēsts svētdienā pēc Lieldienām ir par kopību. Kopībā cilvēks piedzīvo Kristu. Viņš nāk un ir to vidū, kuri sanākuši Kristus vārdā, kā Jēzus to apsolīja: „Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." Mt 18:20

 • Notikums ar Toma pārliecināšanos ilustrē to, ka kopība ir tik nepieciešama, lai piedzīvotu Kristu: Baznīca ir kopība, kurā mēs sastopam Kristu – jo Viņš ir mūsos.
 • Apustulis Toms pēc dabas bija samērā pesimists un cilvēks, kurš savu ticību būvē uz pārbaudītām liecībām, uz kaut ko īstu. Viņam ir svarīgi pašam pārliecināties.

*Interesanti, ka Toms šajā svētdienā neredzēja un nesastapa Jēzu Kristu, kurš ir augšāmcēlies, jo nebija kopā ar saviem brāļiem – Toms arī vienatnē nepiedzīvoja Jēzu; viņš neko nejuta tajā brīdi, kad Jēzus bija starp mācekļiem. Kristus nenāca pie katra Viņa mācekļa atsevišķi, kā mūsdienās mēs gribētu redzēt, bet Viņš izvēlējās būt savu mācekļu vidū, kad viņi ir kopā. Tas nozīmē, ka Viņš piešķir kopībai jēgu.

Mūsdienās šī ir aktuāla problēma – daudzi meklē individuālo Kristietību, jo tādu vai citādu iemeslu dēļ ir vīlušies baznīciskā kopībā. Tas ir raksturīgi īpaši latviešiem, kas pēc dabas ir viensētnieki – es varu veidot attiecības ar Dievu savā sirdī, mājās, mežā, - savā svētnīcā…

Taču problēma šādā attieksmē ir tāda, ka tas neved uz ciešāku sadraudzību ar Dievu un Jēzu Kristu. Drīzāk, cilvēks, kurš izvēlējies šo individuālo ceļu, lēnām atsalst no Dieva un atsvešinās no Kristus. Sākas alternatīvie meklējumi, kas noved pie citiem dieviem un elkiem. Bieži vien tas noved pie naidpilnas attieksmes pret kristiešiem un pret baznīcu.

Jēzus Kristus mudina savus mācekļus būt kopībā. Tādēļ Viņš savus mācekļus nesūta pa vienam sludināt, bet pa diviem. Cilvēks cilvēku atbalsta, stiprina un uztrin ( „Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru.” Sal.pam. 27:17 - mēs kļūstam asāki).

Lai es saņemtu savu grēku piedošanu un sastaptu pašu Kristu - man ir vajadzīga Kristum ticīgo draudze. Tie ir mani ticības biedri. Tur man pasludina grēku piedošanu un palīdz tikt atpakaļ uz taisnības ceļa. Šeit ir droši, ka līdz ar piedošanas pasludināšanu mani grēki arī vairs mani neapsūdz Dzīvā Dieva priekšā. Grēku piedošana ir tā, kas patiesi mazgā manu dvēseli un garu, atvieglina, stiprina un sniedz patiesu dziedināšanu. Tad Kristus Miers ir ar mani.

Un tad es varu sastapties ar Viņu – mierā un sadraudzībā – Viņš ienāk un saka: Miers ar tevi! Un Viņš dod man jaunu dzīves uzstādījumu – kādu Dievs mani vēlas redzēt un lietot.

Toma pārliecināšana nav cilvēciskos spēkos – to paveic Kristus pats, caur to, ka Viņš pazīst Tomu un zina Toma šaubas. Viņš nāk un apliecinās – Es esmu dzīvs! Viņš uzrunā Toma būtību, dvēseli. Toms to piedzīvo kopā ar saviem brāļiem, savu brāļu priekšā. Mājās, savā svētnīcā meditējot, pastaigājoties vai makšķerējot Toms to nevarētu piedzīvot. Tam ir vajadzīga kopība, kur tu esi kopā ar citiem, kuri tic.

Mēs varam būt laimīgi, ka esam kopībā, jo mūsu vidū ir Kristus, kurš ir augšāmcēlies! Jā, mēs Viņu neredzam, tā, kā redzēja Toms un pārējie 10 mācekļi un sievietes. Tomēr mēs esam laimīgi, jo tā teica Jēzus. Kāpēc mēs esam laimīgi? – jo Viņš ir mūsos! Viņš dzīvo mūsos – kamēr mēs ticam, lūdzam, ejam pie Dievgalda, slavējam Viņu, pielūdzam Viņu, meklējam Viņa tuvumu un svētumu. Jo Viņa Svētais Gars ir mūsu Baznīcā. Viņš darbojas un mūs pasargā vēl joprojām.

Lai Viņam ir gods un slava mūžu mūžos!


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!