nesaprotamākie Baznīcas svētki

Vasarsvētkos, 2011. gada 12. Jūnijs

"Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis. To Es jums esmu runājis, pie jums būdams.

Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.

Jūs esat dzirdējuši, ka Es jums esmu sacījis: Es aizeimu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs Mani mīlētu, jūs priecātos, ka Es aizeimu pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā Es. To Es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu.

Jāņa 14:23-31

 1. Vasarsvētki ir nesaprotamākie svētki Baznīcas lielo svētku starpā. Kad parastais cilvēks atnāk uz baznīcu šajos svētkos, tad grūt ir rast skaidrību par to, kālab Vasarsvētki ir tik svarīgi svētki. Mums ir skaidrs par Ziemsvētkiem – tad svinam Kristus Dzimšanas dienu. Mums ir skaidrs arī par Lieldienām – tad Kristus mira par mums un Augšāmcēlās par mums. Bet Vasarsvētki vairs nav saistīti tieši ar Kristus dzīvi. Kas tur īpašs? Kādreiz Vasarsvētki bija ļoti nozīmīgi daudzās Latvijas luterāņu draudzēs, jo tad notika Iesvētības. Baznīcas vienmēr uzpostas un pilnas ar cilvēkiem, visticamāk, ne Vasarsvētku, bet Iesvētību dēļ.
 • Vai Vasarsvētki ir svētki par prieku tam, ka beidzot ir sākusies vasara? – nekādā ziņā tas tā nav. Vasarsvētki nav saistīti ar saulgriežiem, kā nedaudz Ziemsvētki vai nedaudz Lieldienas. Šo Baznīcas svētku nosaukums ienācis kaut kā saistībā ar dabas procesiem – viss zied un zeļ, radot patīkamas vasarīgas jausmas.
 • Otrs nosaukums – Pentakosts – ir daudz mīklaināks par vasarsvētkiem. Bet tas nenozīmē ne ko citu, kā 50 dienas pēc Lieldienām. Patiesībā šie svētki ir saistīti ar Lieldienu notikumiem – 50 dienā pēc Lieldienām, kad jūdi svinēja savus Bikkurīm svētkus, notika Svētā Gara izliešanās uz Kristus mācekļiem.
 • Tādēļ ir zināms arī trešais šo svētku nosaukums – Svētā Gara svētki. Pateicoties  tam, ka Gars nāca Kristus sūtīts no Dieva. Tas akcentē Svētā Gara nozīmi katra kristieša dzīvē un visas Baznīcas pastāvēšanā. Sākas Svētā Gara laikmets.
 1. Priekš daudziem cilvēkiem arī 2000 gadus atpakaļ notiekošais 50 dienā pēc Lieldienām nebija saprotams. Kas notiek ar vīriem, kuri sapulcējušies, lai lūgtu Dievu? Kāpēc viņi runā nesaprotamās valodās? Kas Pēterim devis tādu spēku un gudrību runāt uz mums? – Kas tas ir? (Man hu?)

Par notiekošo brīnījās un pat bija nobijušies tie, kuri nebija iesaistīti notikumā – kuri nebija saņēmuši Svētā Gara dāvanu.

Bet Svētā Gara nākšana iezīmē lielas pārmaiņas tajos, kuri saņēma Svētā Gara piepildījumu. Tas bija spēks un skaidra pārliecība, kas ienāca mācekļos. Tie vairs nebija bailīgu un satriektu mācekļu bariņš aiz aizslēgtām durvīm, bet tie bija apustuļi, Kristus sūtītie apliecinātāji, kuri nebaidījās no vajāšanām.

 1. Tādēļ viens mums ir skaidrs par to, kas notiek Vasarsvētkos – Svētā Gara nākšana pār kristiešiem. Mēs svinam to, ka mums kā Kristum ticīgajiem ir dots Svētais Gars. Viņš mums dod pārliecību un spēku, un arī gudrību – apliecināt to, kam mēs ticam.
 2. Otra svarīgākā iezīme kāpēc Vasarsvētki ir tik nozīmīgi svētki – kādēļ nāca Svētais Gars? Tas notiek, lai turpinātos Kristus iesāktais. Tas notiek būtībā mūsu dēļ – Svētais Gars nāk cilvēku dēļ – to dēļ, kuri tic Kristum.

Tādēļ arī notiek tā dīvainā zīme – runāšana tajā laikā zināmajās valodās – Dieva slavēšana citās valodās. Tas nozīmē, ka Svētais Gars runā visās valodās. Svētajam Garam nav šķērslis nacionālās atšķirības.

Tas nozīmē, ka Vasarsvētki iezīmē īpašas kopības izveidošanos. Dieva radītas un uzturētas kopības– Baznīcas izveidošanos. Būtībā Vasarsvētki ir Baznīcas dzimšanas diena.

 1. Kā tas ir šodien un mūsu dzīvēs? Lasot un klausoties Vasarsvētku notikumā mēs, iespējams, jūtamies kā klausoties pasakā par varoņiem, kas veic brīnumlietas. Ikdienā mēs esam stipri tālu no gara augstumiem, ko lasām Apustuļu darbu grāmatā. Ikdienā mums pietrūkst ticības, pietrūkst drosmes liecināt par Dievu saviem draugiem, kuri ir neticīgi, mums pietrūkst čakluma un apņēmības lūgt un lasīt Svētos Rakstus vai garīgu literatūru. Ikdienā mēs esam nesavaldīgi vai rīkojamies pavisam ne tā, kā vajadzētu rīkoties kristiešiem. Ikdienā mēs esam sadrūmuši par realitāti, kas nospiež ar draudiem par nākotni un finansiālām grūtībām. Daudzi iestiguši depresijā un vientulībā. Kādēļ tas notiek ar kristiešiem? Kur ir palicis tas Spēks no Augšienes, kas veidoja Senbaznīcu?

Šajā ziņā ir svarīgi apzināties vairākas lietas:

 • Svētais Gars, kurš spēcīgi izlija pār Kristus mācekļiem toreiz, vēl joprojām ir dzīvs un esošs Kristus Baznīcā.
 • Lai mēs kļūtu prieka un spēka pilni, mums nepieciešams atvērties Dievam un ļaut Viņam ienākt manī, lai šķīstītu manu dvēseli. Tam pretojas mūsu dvēseliskā noslēgtība, nespēja ticēt, uzticēties Dievam un visvairāk traucē mūsu grēcīgums.
 • Dievs uzlūko cilvēka sirdi. Viņš nevēlas cilvēku ar varu piespiest ticēt. Viņš ir pilns pietātes. Viņš rīkojas (uzrunā un mudina, klauvē), bet gaida mūsu atvēršanos, kad mēs esam gatavi satuvināties un atvērties.
 • Prieku rada atvieglinātība. Spēku dod iekšēja stabilitāte un pārliecība.

 

 1. Vasarsvētku notikums mūs mudina atvērties un nebaidīties no tā dinamisma, kas piemīt Dieva Garam.
  Ja tas ir Dieva Gars, tad šis spēks ir tāds, kurš gan dedzina, bet nesadedzina.
   Satuvinoties ar Dievu mēs netiksim iznīcināti, bet piedzīvosim pozitīvas pārvērtības.
  Ar savām kvalitātēm varēsim darīt daudz laba.
  Mēs beidzot varēsim būt laimīgi, kaut arī nebūsim turīgi.

Mēs piedzīvosim Dieva vadību un līdz ar to skaidrāku pārliecību, gan par Viņa realitāti, gan arī par Viņa labo gribu pret mums.


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!