Pelnu dienai

 2011. gada 10. Marts

Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā!

Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē.

Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību.

Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet, kam to nav, tas ir akls un stulbs un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem.

Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo, to darīdami, jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja valstībā.

2.Pētera 1:2-11

1.       Apustulis Pēteris mums jau ir pateicis labu un koncentrētu Pelnu dienas uzrunu un mēs varētu turpināt dievkalpojumu, sakot viņa vārdiem: Āmen. Tomēr mums vēl vajadzīgs ūdens, lai mēs varētu šos vārdu paņemt līdzi savai garīgai dzīvei, lai tie dod spēku un motivāciju Gavēņa laikam.

 

2.       Tieši, sākoties Gavēņa laikam ir svarīgas vairākas vienkāršas lietas:

·         Motivācijakāpēc man vajadzīgs Gavēnis? Tas notiek katru gadu divreiz gadā – pirms Ziemsvētkiem un pirms Lieldienām. Kāpēc vajag gavēt pirms šiem lielajiem Baznīcas gada notikumiem? – Pavisam vienkārši – tas vajadzīgs priekš manis – lai es spēju izdzīvot Lieldienu noslēpumu personiski, lai tas mani uzrunā, aizskar manu dvēseli, stiprinādams, lai iegūstu jaunas atziņas un piedzīvoju pārmaiņas. Jo Lieldienu noslēpumus mēs dzīves laikā līdz galam nevarēsim izprast un izdzīvot, tur ir atkal un atkal jaunas lietas.

·         Ieguvums – Gavēņa laiks var būt kā uzdevums, ko nezinu vai spēšu izpildīt. Mēs apņemamies gavēt vai kaut ko sasniegt, bet nevaram būt droši vai tas izdosies, jo zinām, ka esam vāji. Tomēr apņemos cīnīties, lai pārvarētu sevi – savu vājumu un grēcīgumu. Tur ir tas ieguvums, ka esmu pārvarējis sevi, pavirzījies tālāk svētdzīvē, t.i., attiecībās ar Dievu, dvēseles garīgajās disciplīnās (lūgšanā, pārdomās, studijās, labestībā, gavēnī). Tādēļ ir vērts izmantot Gavēņa laiku un nepalaist garām.

·         Iemesls – nav egoistiska vēlme pašam izaugt un pilnveidoties, bet tiekties pie Dieva. Gavēņa laikā labi ir izjust sevī slāpes pēc Dieva: man vajag Tevis! Līdzīgi kā 42.Psalma vārdos: „Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!” Protams, mēs jau nespēsim visas 6 Gavēņa laika nedēļas tā saukt pēc Dieva, tomēr ļoti svētīga ir šāda sevis noskaņošana. Jo tas veido manu dvēseles pozīciju – uz ko tā ir vērsta, cik jūtīga tā ir, kādas prioritātes u.c.

·         Galvenais – nav ārēja gavēšana, bet iekšējie procesi, tos redz un ievēro Dievs pats. Tomēr mums ir svarīgi apzināties, ka dvēseliskajos procesos āriene un iekšiene ir saistītas. Tas, ko es daru atspoguļo to, kas notiek dvēselē un bieži vien caur ārēju rīkošanos iespējams ietekmēt dvēseles stāvokli un sasniegt zināmas garīgās kvalitātes un dziļumus. Tādēļ arī Gavēņa laikā nav slikti gavēt ar ēdienu, jo tas ir lauciņš, kas daudziem ļaudīm ir garīgi nozīmīgs. Jo ierobežojot sevi sev nozīmīgā dzīves jomā es mācos Dievu likt tām pāri. Jo gavējot vienmēr ir svarīgi stādīt priekšā kādēļ es to daru – Kristus dēļ!

 

3.       Tādēļ arī apustulis Pēteris raksta šos vārdus saviem garīgajiem bērniem – mums. Jo mēs esam tādi paši, kā Pētera laikabiedri – mums Dievs jau ir dāvājis Kristību un ticību, kā arī Svētā Gara klātesamību, lai mēs būtu skaidra līdzdala pie Dieva un pie citiem ticīgajiem – Baznīcā.

Taču tas ir tikai sākums. Tas ir kā īpašs un gudrs telefons, kas ir nonācis mūsu rokās. Mēs to varam izmantot tikai zvanīšanai, bet mēs varam arī izmantot to multiziņu sūtīšanai, fotografēšanai, filmēšanai, sērfošanai internetā, sociālajos tīklos, kā arī navigācijai. Būtībā jau Dievs mums ir devis nesalīdzināmi vairāk iespējas, ne kā mēs spējam izmantot. Tikai jāsāk darboties – virzīties uz priekšu garīgajā dzīvē, lai mēs spējam izvērst savas potences. Pēteris raksta par garīgajām pakāpēm:

·         Ticībā parādīt tikumu – t.i., Sv.Gara dāvanas, rakstura īpašības, kas veido kristīgu personību – prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība.

·         Tikumā atziņu – t.i., caur tiekšanos pēc kristīgajām kvalitātēm mēs iegūstam viedumu, mēs zinām kā notiek garīgie procesi, mēs iemācāmies spriest garīgi.

·         Atziņā atturību – t.i., patiesa kristieša stāja iezīmē vienu Bībelē ne pārāk skaidri izteiktu īpašību – mērenību. Tā īpašība bija īpaši cieņa senajiem grieķiem. Mērenība atklāj personības briedumu un spēju neieslīgt ekstrēmos, nesastrīdēties ar cilvēkiem, nesalauzt savu un citu cilvēku dzīves un novērtēt reālo pasauli. Kristīgā atziņa, kas veidojas no svētdzīves veido ideālu mērenību, jo tās garants nav cilvēciskās īpašības, bet Dieva darbība.

·         Atturībā pacietību – t.i., spēju izturēt grūtības un lūkoties pāri esošās situācijas stresam. Jo bieži vien mēs esam spiesti būt atturīgi, jo vienkārši nav. Svarīgi ir rēķināties ar to, ka Dievs vada manu un savas draudzes dzīvi, un Dievs liek daudz kam notikt īstajā laikā, kas visbiežāk atšķiras no cilvēka izjūtas un gaidām.

·         Pacietībā dievbijību – t.i., tieši pacietībā mēs varam izmērīt savas dievbijības dziļumus, cik mēs rēķināmies ar Dievu savā dzīvē vai savas draudzes lietās. Vai steidzam notikumiem pa priekšu vai darām to, kas vajadzīgs un vispirms raugāmies pēc Dieva gribas. Tādēļ mana atziņa tuvojas tai, ko māca grāmatās par draudzes veidošanu – vispirms vajag lūgt un gaidīt no Dieva. Mēs saprotam, ka draudzē vajadzētu kādas lietas, tad to liekam Dieva priekšā un skatāmies kā Dievs atbild – vai Viņš liek izdoties iesāktajam vai tam vēl nav pienācis laiks. Bet tas nenozīmē, ka mēs varētu slinkot.

·         Dievbijībā brālību – šāda dievbijība ietver to, ka mēs rēķināmies ar cilvēkiem. Īpaši draudzes un Baznīcas lietās, projektos un procesos ir svarīgi apzināties, ka cilvēki ir svarīgāki par mērķi. Baznīcā mēs neupurējam cilvēkus lietas labā, bet lietas var pagaidīt, lai atrisinātu cilvēku problēmu. Brālība ir mums aicinājums no Kristus, jo Viņa lieta bija cilvēki, brāļi, mēs.

·         Brālībā mīlestību – tā mēs beigu beigās nonākam pie termina, kas ir visvairāk novalkāts Baznīcā. Bet šī ceļa noslēgumā mīlestība mums atklājas no negaidītas puses. Tā kļūst par mūsu garīgās dzīves sasniegumu.

 

4.       Bet šajā ekonomiskās krīzes laikā, kad daudzi ir satraukti par iztiku, nomākti un depresīvi ir būtiski, ka gavēnis ir īpašs laiks, kurā mēs darām labu. Tas Dieva acīs ir labākais gavēnis, kas cilvēku tuvina labajam Dievam, kā to apraksta pravietis Jesaja 58.nodaļā. Tas arī mums palīdz apzināties, ka gavēnis nav egocentriska sevis izkopšana kaut kā atdalīti no cilvēkiem.
Nākamais uzsvars: mums ļoti nāk par labu apzināšanās, ka gavēņa laikā mēs neesam smaga upura nesēji, bet tiecamies būt labāki. Tāpat kā Kristus kalna sprediķī saka: „..neesiet saīguši kā liekuļi; jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā..”
 Mūsu garīgās dzīves mērķis ir ne tikai padziļināt garīgumu un tuvoties Dievam, bet tuvoties labajam Dievam. Labdarība ir Dieva gribas piepildīšana. Tas arī palīdz un atvieglina sirdi, ikvienam, kurš nostājies uz garīgās dzīves svētceļnieka ceļa.


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!