piedzīvot Kristus Augšāmcelšanos

LIELDIENĀS, 2011. gada 24. aprīlī

1 Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. 2 Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, tās gāja uz kapu 3 un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?"

4 Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. 5 Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. 6 Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; 7 bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis."

Mk.16:1-7

Ja kāds ir tikumīgs un mīl Dievu, lai bauda šīs gaišās svinības.

Ja kāds ir prātīgs vergs, lai piepilda sevi ar sava Kunga prieku.

Ja kāds ir noguris gavējot, lai saņem tagad balvu.

Ja kāds strādājis no pirmās stundas, lai saņem viņam pienākošo atalgojumu.

Ja kāds ieradies pēc sestās stundas, lai nešaubās, lai nāk šurp bez jebkādām bažām.

Ja kāds ieradies tikai vienpadsmitajā stundā, lai nebīstas, ka ir aizkavējies, jo devīgais Valdnieks arī pēdējo pieņem tāpat kā pirmo, vienpadsmitajā stundā nākušajam dod atpūtu gluži tāpat kā no pirmās stundas strādājušajam, pēdējo žēlo un par pirmo rūpējas, pirmajam maksā un pēdējam dāvina. Tāpēc visi ejiet mūsu Dieva priekšā – gan pirmie, gan otrie – un saņemiet atlīdzību.

Bagātie un nabagie, gavilējiet savā starpā!

Atturīgie un nevīžīgie, godājiet šo dienu!

Tie, kas gavējuši, un tie, kas nav gavējuši – priecājieties šodien!

Cienasts ir sagatavots – mielojieties visi! Jērs ir liels, un lai neviens neaiziet izsalcis! Visi izmantojiet labvēlības bagātību!

Neviens lai neraud aiz nabadzības, jo visiem ir nākusi valstība!

Neviens lai neraud par savu apgrēcību, jo piedošana ir atspīdējusi no Kristus kapa!

Neviens lai nebīstas nāves, jo no tās mūs ir atbrīvojusi Glābēja nāve! Viņš ir nokāpis ellē un sagūstījis elli. To jau Jesaja paredzēja, kad sauca: "Elle, noskumsti!"

Paņēma miesu, bet atrada Dievu, paņēma zemi, bet satika debesis, paņēma to, ko redzēja, bet uzdūrās tam, ko neredzēja.

"Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?" (1. Kor.15, 55)

Kristus ir augšāmcēlies un tu esi gāzta!

Kristus ir augšāmcēlies un dēmoni ir krituši!

Kristus ir augšāmcēlies un eņģeļi priecājas!

Kristus ir augšāmcēlies un kapā nav neviena mirušā!

Kristus, no mirušiem augšāmcēlies, ir kļuvis mirušo pirmdzimtais. Viņam slava un valstība mūžīgi mūžos! Āmen!

 

1)      Jāņa Hrizostoma (Zeltamutes) Lieldienu uzaukums ir viena no iedvesmojošākajām un prieka pilnākajām Kristus Augšāmcelšanās svētku uzrunām. Augšāmcelšanās ir Dieva lielā prieka un uzvaras svinību diena. Ikviens ir ieaicināts gūt labumu no Kristus – Lieldienu Jēra nopelna.

Taču ar Lieldienu prieku ir pavisam citādāk kā ar Ziemsvētku priecīgajām jausmām. Tas ir citādais prieks. Lieldienās mēs priecājamies par Jēzus Kristus Augšāmcelšanos, kas ikvienam ticīgajam ir ticības pamats nemirstībai. – Tas ir ticīga cilvēka prieks. Ir jātic Kristus augšāmcelšanai, lai būtu prieks par to.

Tādēļ pirmais jautājums ir: vai jūs ticat, ka Kristus ir augšāmcēlies? Ne visi tam tic. Jo cilvēks ir izglītotāks un racionālāks, jo Kristus Augšāmcelšanās šķiet vairāk kā leģenda un reliģiska līdzība, lai pateiktu kaut ko simbolisku. Taču mūsu ticībai Dievam un pestīšanai ir nozīmīgi, ka mēs ticam, ka Kristus patiesi ir augšāmcēlies no mirušajiem.

Interesantākais, ka visu 4 evaņģēliju aprakstos par Jēzus Kristus augšāmcelšanos pēc 3 dienām ir tas, ka neviens no evaņģēlistiem neapraksta kā tieši notika Jēzus atmošanās un piecelšanās no mirušajiem. Mateja evaņģēlijā mēs varam vistuvāk izlasīt par to, kas notika augšāmcelšanās rītausmā: zemestrīce un spožs eņģelis, kurš noveļ akmeni un paralizē sargkareivjus. Bet tas ir apraksts par to, kas notiek kapavietas ārpusē, nevis iekšpusē. Neviens cilvēks nav liecinieks Dieva Dēla piecelšanai no nāves. Cilvēkiem ir jāsamierinās ar vēsti, ko sniedz eņģeļi un tie cilvēki, kuri pirmie konstatēja, kas noticis: karavīri, kuri apsargāja kapu un sievietes, kuras tajā brīdī nāca, lai pabeigtu mirušā svaidīšanu.

Zīmīgi, ka Marka evaņģēlijā sievietes, piedzīvojot Augšāmcelšanās pārdabiskumu, tā nobīstās, ka aizmirst pat pateikt pārējiem mācekļiem par to, ka kaps ir tukšs un eņģelis runājis par Jēzus augšāmcelšanos. Vēsts par Augšāmcelšanos ir tik spēcīga, ka tā rada bailes, nesaprašanu un mācekļiem pat šaubas.

2)      Divas liecības un divas attieksmes

a.       sievietes un mācekļi – kuri ticēja Jēzus dievišķumam un vēlējās Kristus vēsti sludināt pasaulē. Sievietes un mācekļi dod liecību, ka Jēzus ir Augšāmcēlies.

b.      sargi un augstie priesteri un vecajie (Sinedrijs) – kuri neticēja Nācarieša dievišķumam un darbojās, lai nepieļautu ticības izplatīšanos tautā. Sinedrija locekļi uzpērk sargus un sagroza notikumus, lai jaunā vēsts neizplatītos tautā. Jau iepriekšējā nodaļā (27:63-64) viņi teica Pilātam, ka vēsts par Nācarieša augšāmcelšanos varētu būt iespaidīgāka par visiem Jēzus darbiem un mācību līdz šim, jo tas būtu pierādījums, ka Viņš ir Mesija. Bet šie cilvēki nepieļāva, ka Jēzus varētu būt Mesija.

 

3)      Būtībā jau ikviens cilvēks atrodas vai nu vienā vai otrā kopienā – pieņemot Augšāmcelšanās vēsti vai arī to nepieņemot. Varētu pat teikt, ka vēsts par Jēzus Kristus augšāmcelšanos ir kā kritērijs tam, vai cilvēks ir gatavs ticēt tādam Dievam, kāds atklājies Jaunajā Derībā. Pat vairākiem teologiem ir grūti paļauties un ticēt, ka Jēzus tiešam ir augšāmcēlies. Tieši tādēļ, ka evaņģēlijos netiek aprakstīts tieši kā Viņš augšāmcēlās, viņi paziņo un skaidro, ka tas nozīmē to, ka Jēzus nevis augšāmcēlās, bet mācekļi saprata, ka Viņš ir augšāmcēlies un pēdējie evaņģēliju apraksti ir vēlāku laiku pierakstījumi.

 

4)      Bet vēsts par Jēzus Nācarieša augšāmcelšanos ir ļoti nozīmīga Evaņģēlija sastāvdaļa. Apustulis Pāvilas, savā vēstulē korintiešiem raksta par to: /1.Kor.15:14-22/ Un, ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. 15 Tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņu augšāmcelšanās. 16 Jo, ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. 17 Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. 18 Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmiguši. 19 Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. 20 Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem. 21 Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņu augšāmcelšanās. 22 Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.

Līdz ar to pat varētu apgalvot, ka Augšāmcelšanās vēsts ir galvenā vēsts, kura pamato to, ka mums ir visas iespējas augšāmcelties un piedzīvot nemirstību Dievā.

5)      Tas nozīmē, ka ticība Augšāmcelšanai ir ļoti svarīga, tā ir neatņemama no ticības Trīsvienīgajam Dievam. Ko tad lai es daru, ja es nespēju tā droši noticēt tam, ka Jēzus Kristus ir piecēlies no mirušajiem?

Kā mācekļi noticēja tam, ka Jēzus ir augšāmcēlies? Arī viņiem iesākumā bija grūti noticēt Kristus augšāmcelšanās realitātei (Mk.16:11). Pēteris ar Jāni, pirmo reizi aizejot uz kapavietu bija apjukuši un nezināja ko par to domāt (Lk.24:12; Jņ.20:9).

Mācekļu neticība vērtās ticēšanā un pārliecībā tajā brīdī, ka Jēzus uzradās viņu vidū un teica: „Miers ar Jums!” Tas nozīmē, ka mācekļiem vajadzēja piedzīvot Jēzus dzīvo klātesamību, lai viņi ticētu Augšāmceltajam un tam, ka Viņš augšāmcēlies. Tas nozīmē, ka arī mana neticība var vērsties ticībā, kad es piedzīvošu personiskas attiecības ar Dzīvo Dieva Dēlu.

6)      Kā es varu piedzīvot personiskas attiecības ar augšāmcelto Dieva Dēlu?

 • Daudziem cilvēkiem notiek dzīvē kaut kādi satricinājumi, caur ko tiek piedzīvota Dieva reāla iejaukšanās, dziedināšana, pasargāšana vai uzklausītas lūgšanas. Tie ir brīži, caur ko mēs piedzīvojam Dieva darbību. Tas apliecina, ka Viņš ir dzīvs.
 • Taču, citreiz Dievs darbojas nemanāmi, izmainot mani un manu dzīvi pakāpeniski.
 • Man ir jādzird sludinātais Vārds – jāsaņem informācija par to, kas ir Dievs, kas esmu es un ko Viņš izdarījis manis labā; Vēl ir jāsaņem informācija par to, ko un kā Dievs rīkojas citu cilvēku dzīvēs, cik Viņš ir svēts, labs, taisns un ieinteresēts cilvēku personībās.
 • Man ir nepieciešams iekšēji izšķirties ieklausīties un ieticēt Dievam – sakot Dievam „Jā!” nodoties Viņam un paļauties Viņa vadībai;

 


DIEVKALPOJUMI:

 • svētdienās 10.00
 • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

 • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

 • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
 • otrdienās 17.00 - 19.00
 • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!