Ziemsvētki ar sāli

Ziemsvētku svētvakarā,

 2010. gada 24. decembrī

1 Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. 2 Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirenijs valdīja Sīrijā. 3 Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.

4 Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, 5 ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.

6 Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. 7 Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī.

8 Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, 9 un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. 10 Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 11 jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. 12 Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu." 13 Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: 14 "Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts."

Lūkas 2:1-14

 

Šogad Ziemsvētki ir mums ir tuvāk kā iepriekšējos gadus. Ziema mums atgādina par to, ko mēs svinam.
Pat apkārtējā daba mums šogad norāda uz ko domāt. Tiešām Ziemsvētkos ir kaut kas garīgs. Šīs dienas ir svētīgas priekš tiem, kam kaut kas tomēr pietrūkst. Lielākā vairuma cilvēku dzīves ir piepildītas ar rūpēm, pienākumiem, atbildību, steigšanos vai izklaidēm.
Bet citreiz ir sajūta, varbūt tas nav tik bieži, bet tomēr ir sajūta, ka kaut kas pietrūkst. Pietrūkst sāls – līdzīgi kā zupai vai rosolam, viss būtu, tikai pietrūkst sāls. Arī dzīvei var pietrūkt sāls. Ir vajadzīgi brīži, kuros mēs uzņemam dzīves sāli. Ziemsvētki ir laiks gadā, kad mēs varam atnākt un tvert, to, kas atrodas šeit. Tā nav tikai gaisotne, aura, tas ir kas vairāk.

Kristus piedzimšanas vēstījums uz mums runā rimti un mīļi, atklādams seno notikumu, kam ir milzīga nozīme priekš ikviena cilvēka. Šī pastorālā un dziļā vēstījuma dēļ daudzi no mums dodamies uz baznīcām, lai piedzīvotu kaut ko. Kas ir tas, ko mēs piedzīvojam? – garīgu klātbūtni, garīgu gaismu, labu pamudinājumu, mieru un stiprinājumu.

Pašlaik iespējams daudziem no mums vajadzīgs kaut kas, kas palīdz orientēties savas dzīves telpā. Vajadzīgs kompass. Arī Dievs mums tā neiedod gatavu karti ar manas dzīves norādēm līdz laimei. Bet mēs varam dabūt kompasu, kas palīdz saprast kur es esmu un uz kuru pusi man iet. Laimīgie arī saņem karti, bet lēmumu par ceļu ir jāpieņem pašiem.

 

Jēzus Kristus piedzimšanas notikuma apraksts ir tuvs ikvienam cilvēkam -

·         lielam, svarīgam, augstdzimušam un popularitātes nospiestam cilvēkam, kurš meklē savai dzīvei jēgu Kristus ir kā Viens, kurš mani pazīst, kurš labi zina, ko nozīmē būt ārēji cēlam, bet iekšēji tukšam un dzīves apnikušam. Šis Bērniņš, kurš guļ silītē izaugs un būs liels. Attiecības ar Viņu piešķir jēgu cilvēka rīcībai un labu mērķi dzīvei kopumā.

·         Tāpat kā zemam, vienkāršam, mazturīgam un ierindas pilsonim vai nepilsonim, pat bezpajumtniekam. Ziemsvētku notikums ir īpašs tieši ar to, ka tas runā par Dieva Dēla piedzimšanu lielā vienkāršībā. Svētā Ģimene (Marija, Jāzeps un Jēzus) un gani laukā. Ne pirmajiem, ne otrajiem nav pajumtes. Viņi atrodas kaut kā ārpus mājokļiem. Viņi abi atrodas pie dzīvniekiem, kopā ar pārējo radību. Šajā nabadzībā un vienkāršībā ienāk Dievs un viņa eņģeļi un pasludina Labo Vēsti – tas nedod maizi, bet dod spēku saņemties un dod prieku darīt.

·         Kristus piedzimšanas stāstu lieliski uztver gan mazie bērniņi, gan arī filozofijas maģistri un akadēmiķi. Tur nebija greznu apartamentu un šajā notikumā nav apslēptas dziļas filozofiskas atklāsmes. Tas stāsta par piedzimšanu. Tas ir sākums Dieva rīcībai, lai nodrošinātu cilvēkiem iespējas. Bērniņa piedzimšana allaž ir prieks par dzīvību, kas atplaukst kā pumpurs. Bet Dieva Dēla dzimšanai nāk līdzi eņģeļu prieks.

 

Par ko priecājas eņģeļi? Es domāju, ka ikviens Dieva eņģelis priecājas tāpat kā ikviens labs cilvēks, kad viņš redz to, ka draugam vai vienkārši pazīstamam cilvēkam ir nokārtota dzīve, nomaksāti parādi, pieveikta slimība, atrasta dzīves mīlestība, ir labs darbs un ir laimīga ģimene. Draugs priecājas par sava drauga laimi. – Dieva eņģeļi priecājas šajā naktī par mums. - Jo mums šovakar Pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs.

·         Ziemsvētku Vēsts būtība apslēpta nevis tajā, kas faktiski toreiz notika, bet gan tajā, ko Dievs dara priekš katra no mums. Ko tad Dievs dara priekš manis un tevis? – pārvar neiespējamības robežas, būtībā jaunrada pasaules garīgās likumsakarības. Kāpēc? – Jo Radītājs piedzimst par radību. Kādēļ tas bija vajadzīgs? – jo cilvēks nespēja tuvoties Dievam.

Tādēļ Ziemsvētki ir gaiša prieka pilni, jo Kristus piedzimšanā Dievs ienāk mūsu cilvēciskajā realitātē un dod mums cerības uz nemirstību.
Dievs sava Dēla dzimšanā pasniedz roku Cilvēcei – Viņš kļūst par vienu no mums; Viņš pārmet tiltu starp Dievu un cilvēkiem; Viņš kļūst sasniedzams katram, pat neveiksminiekam, trūcīgajam, neizglītotajam, visiem. Izmantojiet šo vienreizējo iespēju, lai kardināli izmainītu savu pasauli!

 

Svētvakara miers un prieks ir kā atblāzma no tā Miera un iepriecinājuma, kas gaidāms aiz šīs realitātes, ko piedzīvojam šajā dzīvē. Kāds pazīstams ārsts un speciālists kādā raidījumā teica, ka Ziemsvētkos mēs saņemam dievišķo enerģiju, kas nāk no tā laika, kad Dievs kļuva par cilvēku…

Patiesībā jau tā nav enerģija, bet paša Dieva klātesamības spēks, kas dod spēku ikvienam, kurš izšķīries ticēt

·         Ticēt, ka Dievs ir un Viņš reāli darbojas

·         Ticēt, ka Dievs ir labs un ieinteresēts manā dzīvē, ka Viņš ir mīlošs – arī uz mani

·         Ticēt, ka Jēzus Kristus ir Viņš, kas man dod iespējas satuvināties ar Dievu


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!